Редакційно-видавнича діяльність

 

Збірник наукових праць «Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління)»

На базі Навчально-науково-виробничого центру видається Збірник наукових праць «Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління)», який включено до Переліку наукових фахових видань України.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року» (додаток 17 до наказу) Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління) включено до переліку фахових видань з державного управління. Видання є збірником наукових праць, що присвячені дослідженню проблем розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, а також реагування на надзвичайні ситуації.

З 2016 року Вісник включений до міжнародної бібліографічної бази даних RePEc (США) і міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща).

З тематичною спрямованістю Вісника та вимогами, які висуваються до статей, можна ознайомитись на сайті Національного університету цивільного захисту України в розділі «Наука».

 

 

Монографії

 

1. Садковий В.П. Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України : монографія / В.П. Садковий. – Х. : НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 240 с. 

Монографія присвячена дослідженню механізмів формування освітніх державних стандартів, розробки концепції щодо вдосконалення якості підготовки фахівців цивільного захисту в сфері вищої освіти. Надано рекомендації щодо адаптації міжнародних стандартів Болонської освіти до галузевих стандартів.

2. Сучасний стан організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою в Україні : монографія / В.А. Андронов, С.М. Домбровська, О.М. Семків, В.Ю. Назаренко. - Х. : Вид-во  ФО-П Леонов Д.С., 2014. - 230 с.

 

У монографії сформовано розв'язання важливого теоретико-прикладного завдання в межах здійснення нових розробок щодо наукового обгрунтування удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою в Україні в умовах трансформаційних перетворень. Сформульовані теоретичні положення і практичні рекомендації можуть бути використані для розв'язання важливого науково-практичного завдання із удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою.

3. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект : монографія / В.П. Садковий, А.В. Ромін, О.О. Островерх, С.М. Домбровська. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2013. – 190 с. 

У монографії поглиблено теоретико-методологічні основи і концептуальні положення, а також науково обґрунтовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення механізмів державного управління, функцій, структури, повноважень, особливостей органів виконавчої влади центрального і місцевого рівнів у сфері цивільного захисту та науково-організаційне забезпечення шляхів використання здобутих результатів у практиці державного управління в Україні. Здійснені дослідження доведені до конкретних положень, методик, організацій, прикладних моделей, які можуть слугувати науковим підґрунтям удосконалення механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в Україні.

4. Домбровська С.М. Державне управління вищою освітою в умовах трансформаційних змін : монографія / С.М. Домбровська. – Х. : Вид-во «Оберіг», 2009. – 176 с.

У монографії здійснено комплексний аналіз теоретичних аспектів вирішення проблем державного управління інноваційними процесами в системі вищої школи шляхом впровадження демократичних процедур і професійного менеджменту. Розглянуто структуру і динаміку забезпеченості науково-педагогічними працівниками вищої кваліфікації вищих навчальних закладів України у розрізі областей і міністерств. Особливу увагу звернено на наявність неузгодженостей і невизначеності у процесах підготовки докторів наук поза докторантурою та старших наукових співробітників. Систематизовано й обґрунтовано визначення понять «якість» і «якість освітніх послуг». Досліджено зміст державних стандартів освіти і процедуру їх досягнення шляхом ліцензування освітніх послуг та акредитації вищих навчальних закладів. Узагальнено вітчизняний досвід організаційно-структурного забезпечення досягнення якості освіти як процесу і кінцевого продукту на різних рівнях і різними засобами. 

5. Домбровська С.М. Проблеми та перспективи розвитку державного управління : монографія / С.М. Домбровська, О.О. Гусаров, Ю.Е. Дуднєва. – Х. : УІПА, 2014. – 172 с.

 

У монографії розглянуті засади державного і регіонального управління, питання побудови структур державного управління та удосконалення менеджменту в органах державної влади.

6. Ромін А.В. Механізми державного управління вищими навчальними закладами у сфері ДСНС України : монографія / А.В. Ромін. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2013. – 200 с.

 

Метою монографічного дослідження є теоретико-методологічні засади, функції, структура, процеси управління вищим навчальним закладом ДСНС України, система його правового, інформаційно-аналітичного та документаційного забезпечення. Монографія є першим у вітчизняній науці комплексним дослідженням, присвяченим аналізу вищого навчального закладу ДСНС України щодо його адміністративно-правового статусу, характеристики принципів, функцій та методів управління; визначенню організаційної структури та шляхів її удосконалення, особливостей забезпечення управління.

7. Бондар Д.В. Теоретичні засади інноваційних механізмів державного управління підготовкою управлінських кадрів в сфері вищої освіти : монографія / Д.В. Бондар. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2013. – 144 с. 

 

У монографії розглянуто наукові засади формування інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей. Враховуючи унікальні властивості інноваційних механізмів, їх запровадження дасть змогу суттєво підняти рівень підготовки управлінських кадрів і створити ефективну систему державно-управлінської освіти.

8. Майстро С.В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації: механізми державного регулювання : монографія / С.В. Майстро. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 240 с.

 

У монографії розглянуто теоретичні та методологічні підходи до вдосконалення механізму державного регулювання аграрного ринку в умовах членства України в СОТ. Розроблено багаторівневу систему оцінки ефективності державного регулювання аграрного ринку. Запропоновано концептуальні засади стратегічного розвитку національного аграрного ринку в умовах глобалізації.

9. Мороз В.М. Мотиваційний механізм стимулювання трудової активності: державно-управлінський аспект : монографія / В.М. Мороз. – Х. : Вид-во «С. А. М.», 2012. – 408 с. 

 

У монографії розглядаються актуальні проблеми процесу формування, використання та розвитку трудового потенціалу країни на державному рівні з прийняттям до уваги релігійно-культурологічних та гендерних особливостей відношення до праці та перспектив її використання. Запропоновано підходи щодо формування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності громадян з урахуванням протиріччя між індивідуальною власністю людини на наявний в неї трудовий потенціал та суспільно-державною участю в процесі його формування та розвитку.

10. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети : монографія / М.А. Латинін, С.В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 320 с.

 

У монографії розглянуто формування умов для забезпечення стратегічного та інноваційного розвитку економіки України в контексті глобалізації, особливості розробки та реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектора економіки, запропоновано напрямки удосконалення механізмів державного регулювання інноваційного розвитку регіонів. Приділено увагу проблемним питанням стратегічного планування, державно-приватного партнерства, банківського контролю, здійснення державних закупівель, модернізації.

11. Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації : монографія / М.А. Латинін, С.В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 312 с.

 

У монографії розглянуто теоретико-методологічні аспекти управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації, передумови інноваційного розвитку економіки України, особливості та перспективні напрямки управління інноваціями у фінансовій сфері, досліджено моделі, напрямки і підходи до забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки, висвітлено інноваційні підходи в окремих сферах державного управління, управління інноваційним розвитком регіонів.

12. Домбровська С. М., Коврегін В. В., Помаза-Пономаренко А. Л., Колєнов О. М. Державне управління у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем : монографія / С. М. Домбровська, В. В. Коврегін, А. Л. Помаза-Пономаренко, О. М. Колєнов, – Х. : НУЦЗУ, 2017. – 244 с.

 

13. Андронов В.А., Домбровська С.М., Лєрмонтова Ю. О., Труш О. О. Державне управління медичним постачанням в умовах надзвичайних ситуацій : монографія / В.А. Андронов, С.М. Домбровська, Ю. О. Лєрмонтова, О. О. Труш. – Х., 2015. – 217 с.

 

14. Домбровська С. М., Білотіл О. М., Помаза-Пономаренко А. Л. Державне регулювання туристичної галузі України : монографія / С. М. Домбровська, О. М. Білотіл, А. Л. Помаза-Пономаренко. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – 196 с.

 

15. Ромін А. В. Особливості державного управління закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання : монографія / А. В. Ромін. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 328 с.

 

16. Андронов В.А., Домбровська С.М., Ковальчук В. Г., Крюков О. І. та ін. Екологічна безпека держави: державно-управлінський вимір : монографія / В.А. Андронов, С.М. Домбровська, В. Г. Ковальчук, О. І. Крюков. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – 220 с.

 

17. Шведун В. О. Механізми державного впливу на розвиток сфери рекламної діяльності в Україні в сучасних умовах : монографія / В. О. Шведун. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – 250 с.

 

18. Домбровська С.М., Мороз В.М., Грень Л.М., Леоненко Н.А., Мороз С.А. Державне управління забезпеченням гендерної рівності в Україні : монографія /С.М. Домбровська, В.М. Мороз, Л.М. Грень, Н.А. Леоненко, С.А. Мороз – Х. : НУЦЗУ, 2018. – 251 с.

 

В монографії досліджено науково-теоретичні засади державного управління розвитком гендерного питання в Україні, зокрема теоретичні напрацювання щодо формування гендерно-узгодженої державної політики, особливостей становлення професійної жіночої освіти в розрізі історичної ретроспективи. Визначена роль державного управління розвитком трудового потенціалу на основі гендерного паритету, а також проаналізовано стан функціонування нормативно-правового механізму державного управління гендерного підходу в українському суспільстві. Обґрунтовано напрямки розвитку механізму державного управління трудовим потенціалом з позиції забезпечення гендерної рівності, а також удосконалення його нормативно-правової бази шляхом упровадження стратегії державно- управлінського впливу в цій сфері. 

19.  Домбровська С.М., Баглик В.С., Россохатський П.М., Карпеко Н.М. Реалізації державної молодіжної політики в Україні : монографія / С.М. Домбровська, В.С. Баглик, П.М. Россохатський, Н.М. Карпеко: 2018.-198 с.

 

Монографія присвячена обґрунтуванню науково-прикладних рекомендацій щодо формування ефективних механізмів реалізації державної молодіжної політики України. В проведеному дослідженні було визначено механізми формування молодіжної політичної субкультури  в сучасному українському суспільстві, та специфіку формування державної молодіжної політики. Здійснено аналіз основ міжнародної практики реалізації і стандартизації молодіжної політики, та проведено діагностику напрямів удосконалення правових механізмів розвитку державної молодіжної політики, та механізмів реалізації патріотичного виховання молоді.

 20. Помаза-Пономаренко А. Л. “Національна безпека”, [in:] Законодавство України: монографія /
А. Л. Помаза-Пономаренко - Х. : НУЦЗУ, 2018. – 168 с.

 

У монографії запропоновано розв’язання важливої наукової проблеми щодо напрямків забезпечення національної безпеки України, серед яких одним із основних визнано розвиток вітчизняного законодавства. У цьому контексті досліджено його генезис і нові інтенції формування, зокрема Закон України «Про національну безпеку України» (2018 р.). Конкретизовано загальні та спеціальні механізми державного управління у сфері національної безпеки України. Проаналізовано сучасні проблеми їх функціонування, на підставі чого обґрунтовано наукові засади та визначено шляхи вдосконалення державного управління у сфері національної безпеки України. Доведено, що його концепт передбачає актуалізацію зовнішньополітичної діяльності відповідних органів державної влади.

21. Домбровська С. М., Помаза-Пономаренко А. Л., Лукиша Р. Т. Інституціональна державна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах ризиків: монографія / С. М. Домбровська, А. Л. Помаза-Пономаренко, Р. Т. Лукиша – Х. : НУЦЗУ, 2019. – 216 с.

 

У монографії вирішено актуальне науково-практичне завдання, що полягає в удосконаленні інституціональних механізмів державної політики соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах ризиків. Систематизовано й уточнено підходи до характеристики цих ризиків і проаналізована їх природа за кордоном. Визначені сутність інституціональної державної політики соціально-економічного регіонального розвитку в контексті ризик-управління, будова її механізмів і методичний інструментарій, необхідний для оцінювання стану результативності цієї політики. Запропоновані шляхи вдосконалення інституціональної державної політики соціально-економічного розвитку регіонів на основі ризик-менеджменту.

22. Садковий В.П., Назаров О.О., Домбровська С.М., Крутій О. М, Пономарьов О. С.,
Харченко А. О. Культура управління: монографія / Садковий В.П., Назаров О.О., Домбровська С.М., Крутій О. М, Пономарьов О. С., Харченко А. О.  – Харків: НУЦЗУ, 2018. – 218 с.

 

Ефективність управлінської діяльності істотною мірою залежить як від професійної і соціальної компетентності керівника, так і від його загальної і професійно управлінської культури. Аналізу сутності, змісту і структури цієї культури як специфічного суспільного і водночас індивідуального феномену присвячено монографію. Виходячи з розуміння суспільної ролі культури та сутності управління розглядається сенс культури управління. Призначено як для студентів управлінських спеціальностей, так і для керівників-практиків, які прагнуть осмислити сенс і призначення своєї діяльності й підвищити рівень її дійовості та ефективності роботи персоналу.

23. Надьон О.В., Помаза-Пономаренко А.Л. Правовий механізм державного регулювання фінансової безпеки банків україни: монографія / О. В. Надьон, А. Л. ПомазаПономаренко. – Х. : НУЦЗУ, 2018. – 198 с.

У монографії висвітлено теоретичні засади державно-правового забезпечення фінансової безпеки банків шляхом визначення її поняття та складових відповідного механізму регулювання фінансовими потоками. Доведено, що фінансова безпека держави загалом і фінансова безпека банків зокрема є невід’ємною складовою національної безпеки України, тому вони становлять об’єкт державного управління. Установлено, що діяльність органів державної влади у сфері фінансової безпеки банків вимагає оптимізації з метою відповідності національним інтересам, де стабільність банківської системи й окремо взятого банку гарантує задоволення фінансових інтересів як самої держави, так і власників банків, їх кредиторів та вкладників. Визначено законодавчі способи протидії фінансовим загрозам, які виникають у банківській системі України, а також новаційні засоби організації її фінансової безпеки в умовах нестабільності та проведення операції об’єднаних сил.

24. Садковий В.П., Домбровська С.М., Шведун В.О., Вавренюк С.А. Державне управління виховним процесом в закладах вищої освіти України: монографія /  В.П. Садковий, С.М. Домбровська,
В.О. Шведун, С.А. Вавренюк – Х. : НУЦЗУ, 2019. – 352 с.

 

В монографії розглянуто комплекс методологічних підходів щодо здійснення ефективного державного управління реалізацією виховного процесу у закладах вищої освіти України, через здійснення цільової установки системи виховної роботи - формування гуманістичної спрямованості особистості студента закладу закладу вищої освіти в процесі підготовки до професійної діяльності, яка визначається створенням «суб'єкт-об'єктних» відносин у взаємодії «викладач - студент», що дозволило розробити систему критеріїв і індикаторів оцінки ефективності виховного процесу на рівні структурно - функціональної організації державного управління, та використання відповідних інструментів державного управління при формуванні напрямів виховною діяльності навчальних закладів. Було визначено сутність і місце механізмів забезпечення виховного процесу в теорії і практиці вищої освіти; проведено діагностику методичних підходів у дослідженні механізмів виховного процесу у закладах вищої освіти; визначено основні аспекти організаційного механізму державного управління формування виховного процесу у закладах вищої освіти України; Теоретичні положення монографії можуть бути впроваджени в діяльність Національного університету цивільного захисту, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту і використані в навчально-методичній роботі при вдосконаленні програмно-методичного забезпечення навчального процесу в системі підготовки магістрів та підвищення кваліфікації державних службовців.

25. Домбровська С. М., Нікіпєлова Є. М., Помаза-Пономаренко А. Л. Уніфікація правового механізму України та Республіки Польща щодо зміцнення національної безпеки : монографія. X.: НУЦЗУ, 2019. 256 с.

 

У монографії досліджено процес становлення й розвитку правового механізму безпекової політики Республіки Польща та науково обґрунтовані теоретичні засади і розроблені практичні рекомендації щодо використання її досвіду при вдосконаленні такої політики в Україні. З'ясовано, що інтеграція Республіки  Польща   в   європейські   й   євроатлантичні   структури,  ставши стратегічним напрямом її зовнішньополітичного розвитку, допомогла їй вийти на новий рівень функціонування та міжнародного співробітництва. Визначено, що правовий механізм безпекової політики Республіки Польща охоплює здійснення стратегічного планування, демократичного контролю та т із застосуванням комплексного, інноваційного й організаційно-функціонального підходів до забезпечення національної безпеки. Обґрунтовано засади розвитку правового механізму безпекової політики України через його уніфікацію, концепт яких передбачає вдосконалення підходів до правового забезпечення такої політики шляхом використання позитивного досвіду Республіки Польща, зокрема щодо поліпшення якості стратегічного планування, реформування командування збройних сил, укладення офсетних угод тощо.

26. Бондаренко О. Г. Державне управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, які загрожують державній безпеці: теорія, методологія та практика: монографія. Харків: Фінарт, 2019. 309 с.

У монорафії розкрито теоретико-методологічиі засади державного управління логістичним забезпеченням спільник дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації. Удосконалено систему державного управління спільним діями сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації за рахунок впровадження структурного та організаційного механізмів управління. Обґрунтовано методичні підходи до оцінювання діяльності органів управління логістичним забезпеченням спільних дів сил безпеки на основі методів военно-економічного аналізу. Дістало подальшого розвитку та уточнено змістовні характеристики понять «державна безпека, «забезпечення державної безпеки», «кризові ситуації, що загрожують державній безпеці», «логістичне забезпечення», «види логістичного забезпечення», а також застосування теорії моделювання організаційних структур щодо синтезу органі» управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації.

27. Крук С. І. Інституційність державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія, методологія та практика : монографія/ С. І. Крук. - X.: НУЦЗУ, 2019. - 324 с.

У монографії запропоновано розв'язання важливої наукової проблеми щодо забезпечення інституційності розвитку державного управління у сфері національної безпеки України. Визначена сутність категорії «національна безпека». Теоретично досліджено інституційність державного управління у сфері забезпечення національної безпеки з позиції формування його сил та інструментів. Обґрунтована методологія дослідження механізмів державного управління національною безпекою. Охарактеризовано процеси 1 інституціоналїзації. Проаналізовано сучасний стан інституційного забезпечення державного управління у сфері національної безпеки України й ЄС, а також досліджено механізм її цивільного контролю. Визначено стратегічні вектори інституційного розвитку державного управління у сфері забезпечення національної безпеки на основі проаналізованого закордонного досвіду.

28. Домбровська С.М., Удянський М.М., Домбровський Л.В., Карпеко Н.М. Державне регулювання забезпечення інформаційної безпеки: Монографія. НУЦЗУ - 2019. -279 с.

В монографії розглянуто питання дослідження і формування наукового базису інноваційних перетворень у вітчизняному публічному адмініструванні. Процес державного регулювання забезпечення інформаційної безпеки, що є одним із стратегічних ресурсів України- У цьому аспекті розробка проблем державного регулювання формуванням та забезпеченням інформаційної безпеки є значним внеском у розвиток наукової теорії інноваційних перетворень в сучасному інформаційному середовищі. Теоретичні положення монографії можуть бути впроваджени в діяльність Національного університету цивільного захисту. Інституту державного управління у сфері цивільного захисту і використані в навчально-методичный роботі при вдосконаленні програмно-методичного забезпечення навчального процесу в системі підготовки магістрів та підвищення кваліфікації державних службовців.

29. Андронов В.А., Майстро С.В., КОЛЄНОВ О.М., Мірошниченко Р.В. Державна   політика   у   сфері   охорони   довкілля   та   збалансованого природокористування; монографія / В.А. Андронов, С.В, Майстро, О.М. Коленов, Р.В. Мірошншенко, - X.; НУЦЗУ, 2019. -185 с.

В монографії системно розглянуто питання щодо сутності та змісту державної політики у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування. Проаналізовано сучасний стан забруднення навколишнього природного середовища в Україні. Визначено пріоритетні напрями удосконалення державної політики у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування. Окремі теоретичні положення монографії можуть бути впроваджені в діяльність Національного університету цивільного захисту України, Інституту державного управлінні у сфері цивільного захисту та використані в навчально-методичній роботі при вдосконаленні програмно-методичного забезпечення освітнього процесу в системі підготовки здобуванії вищої освіти всіх рівнів.

30. Вавренюк С.А. Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні: Монографія / Харків: НУЦЗУ, 2020. 285 с.

Монографію   присвячено   вирішенню   актуального   для   науки   державного  , управління завдання щодо обгрунтування теоретичних засад та розробки практичних рекомендацій з удосконалення державного управління системою вищої освіти в Україні в процесі її реформування. Вивчені проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в країнах Європи. Проведено аналіз сучасного стану державного управління підготовки кадрів вищої школи в Україні. Розкриті механізми державного управління реформуванням вищої освіти в Україні. З'ясовані особливості інноваційних підходів до державного управління   реформуванням   вищої   освіти.   Охарактеризовані   концептуальні   засади державного управління реформуванням вищої освіти в Україні. Доведено, що розвиток вшцої освіти у нашій державі в більшості опирається на перспективу рівноправної співпраці та взаємної перебудови усіх освітніх систем Європи, зберігаючи своєрідність кожної із них.

31. Державне управління розвитком дистанційної освіти України: методологія, теорія та практика: Монографія / І.М. Хмиров: 2020. - 283 с.

В монографії систематизовано теоретичні засади та визначено розв'язання актуальної наукової проблеми теоретико-методологічного обґрунтування й розробки практичних рекомендацій щодо оптимізації державного управління розвитком дистанційної освіти в Україні.

32. Розвиток експертно-криміналістичного забезпечення державної безпеки україни: державноуправлінський аспект: Монографія. О.В. Кравчук: НУЦЗУ, 2020. 307с.

В монографії систематизовано  зарубіжний    досвід    державного управління  у  галузі   експертно-криміналістичного   забезпечення  державної безпеки, та проведено комплексний аналіз організаційно-правового механізму державного управління у галузі експертно-криміналістичного забезпечення державної безпеки.    Для проведення комплексного дослідження розкрито сутність та  напрями інноваційного  підходу  до  державного  управління експертно-криміналістичним забезпеченням державної безпеки, та сформовано чинники    становлення кадрового    потенціалу    експертів-криміналістів. Окреслено сучасні напрями інтеграції інституційного механізму державного управління експертно-криміналістичної діяльності  ,  а також визначено і науково  обґрунтувано  стратегічні  напрями   з  формування інформаційної структури розкриття злочинів в державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю.

33. Державне регулювання фізичної культури та спорту в Україні Монографія. С.М. Домбровська, С.А. Вавренюк, В.В. Палюх НУЦЗУ, 2020. 313с.

Монографію присвячено вирішенню актуального для науки державного управління завдання щодо обгрунтування теоретичних засад та розробки практичних рекомендацій з удосконалення механізмів державного регулювання фізичною культурою й спортом в Україні. Визначено значимість державного регулювання фізичної культури й спорту для досягнення цілей соціальної політики, що сформульовано в цілій серії програмних документів державного рівня. Обгрунтовано, що економічний блок загальної концепції розвитку галузі дотепер чітко не сформульований, це ускладнює ефективне функціонування кожного з елементів системи. В таких умовах наукове обгрунтування економічних і правових механізмів розвитку державного регулювання фізичної культури й спорту, дослідження класичних праць по теорії державного регулювання розвитку суспільних відносин у цілому й фізичної культури й спорту, зокрема, є надзвичайно актуальним.

34. Державне управління науковою діяльністю закладів вищої освіти: Монографія / Д.В. Бондар, В.О. Шведун, В.В. Палюх: НУЦЗУ. 2020, 229с.

В монографії розглянуто теоретичні засади та визначено актуальність наукової проблеми щодо сучасного стану науки та тенденції її розвитку у закладах вищої освіти.

35. Грень Л.М. Механізми державного управління професійно-технічною освітою України: теоретико-методологічні аспекти формування змісту та практики використання: монографія / Л.М. Грень. - X.: НУЦЗУ, 2020. - 306 с.

В монографії розкрито теоретико-методологічне забезпечення державного управління професійно-технічною освітою України, особливості державного управління розвитком системи професійно-технічної освіти на державному та регіональному рівнях, визначено стан розвитку професійно-технічної освіти України на сучасному етапі Монографія окреслює те обґрунтовує механізми державного управління у сфері професійно-технічної освіти. Визначено й обгрунтовано комплексний механізм державного управління професійно-технічною освітою, а також розкрито особливості його результативної реалізації.

36. Трансформація інституту бюрократизму у контексті становлення системи публічного управління в Україні: монографія / С. М. Домбровеька, Н, С. Грабар, С. Г. Порока, - Харків : НУЦЗУ 2020 р. - 228 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню трансформації інституту бюрократизму у контексті становлення системи публічного управління в Україні, а також можливості протидії його поширенню в сучасних умовах державо творення.

37. Державне управління міжнародним кадровим співробітництвом в Україні : Монографія /СМ. Домбровська, ПІ Алієва, КО. Гусаров, О.В. Крук. НУЦЗУ -2020.- 185 с.

Міжнародне кадрове співробітництво є одним з явищ глобалізації сучасного світу. Глобальна економіка і соціальний розвиток країн все більше залежать від ефективності трудової міграції, яка сприяє їх збагаченню за рахунок використання додаткових трудових ресурсів, що стимулюють соціально-економічні процеси. У зв'язку з цим регулювання основних процесів трудової міграції (зовнішньої і внутрішньої) в Україні відноситься до одного з пріоритетних завдань державного управління. Мета монографії полягає в розкритті сутності зовнішньої трудової міграції і міжнародного кадрового співробітництва, побудові системи їх регулювання та розробці основних напрямів удосконалення.

38. Помаза-Пономаренко А. Л. Правове забезпечення розвитку та безпеки регіонів України в умовах децентралізації й інституціоналізашї влади : монографія. Харків: НУЦЗУ, 2020. 190 с.

У монографії запропоновано розв'язання важливої наукової проблеми, що полягає в розробленні й обґрунтуванні теоретичних засад і практичних пропозицій щодо вдосконалення правового забезпечення розвитку та безпеки регіонів України в умовах децентралізації й шституціоналізації влади. У цьому контексті уточнено управлінські заходи із забезпечення безпеки регіонів та новації в їхньому розвитку в умовах шституціоналізації влади, зокрема щодо оновлення вітчизняної правової бази та створення інтеграційної інституції -Ради    соціально-економічного    розвитку   та    безпеки    регіонів   України. Обгрунтовано   наукові   засади   та   систематизовано   вектори   секторальної децентралізації влади в межах правового забезпечення розвитку та безпеки регіонів. Доведено, що його концепт передбачає «проактивне» інституційне управління органів публічної влади.

39. Державна політика сталого розвитку в умовах європейської інтеграції України / Укладачі: Батир Ю.Г., Лопатченко І.М., Помаза-Пономаренко А.Л., Хмиров І.М., Хмирова А.О. - Харків: НУЦЗУ, 2021. - 226 с.

У монографії вирішено актуальну наукову проблему та надано практичні рекомендації щодо підвищення результативності державної політики сталого розвитку України з урахуванням вимог часу та суспільства. Розглянуто питання щодо формування глобальних фіиапсово-економічних, інституціональних, технологічних та ІНШИХ трендів у межах цісї політики в Україні й СС. Визначені науково-теоретичні засади сталого розвитку України та її регіонів. При цьому проведено якісне дослідження семіотичних кодів у сфері державної політики стабільного розвитку України та її регіонів. Окреслено напрямки використання кадрового потенціалу та медійних технологій у контексті забезпечення сталого розвитку України та її евроінтеграці.

40. Сучасна освіта України: державно управлінський аспект: монографія / Л.М.  Грень,  С.А.   Вавренюк,  П.І.   Алієва.  - Харків:   Видавництво Іванченка І. С, 2021. - 238 с.

У монографії розкрито теоретичне забезпечення державного управління освітою України та роль державних органів управління у її функціонуванні та розвитку на сучасному етапі. Аналіз державного управління вищою освітою України, професійно-технічною зокрема, подано через призму перспективного розвитку співпраці України та Євросоюзу в освітній галузі. Удосконалення державного управління реформуванням сучасної освіти України розглянуто з позицій активізації міжнародної мобільності тих, хто навчається, вдосконалення державної системи оцінки якості на основі європейського досвіду, програмно-цільового та індикативного планування розвитку освітньої галузі. З'ясовані особливості інноваційних підходів до державного управління реформуванням сучасної освіти. Окреслено сучасні вектори саморозвитку системи професійно-технічної освіти та напрями державно-управлінського впливу на її елементи. Доведено, що удосконалення системи стимулювання праці науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у нашій державі сприятиме їх професійному розвитку, самореалізації, самовдосконаленню, підвищенню престижу закладу в якості роботодавця, оптимізації мотиваційної системи. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що основні положення й висновки монографії можуть бути використані фахівцями під час написання підручників і навчальних посібників, створення навчально-методичної літератури; а також у роботі органів державної влади та у процесі державного управління вищою освітою в Україні.

 

Збірники наукових праць

1. Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 2-3 жовтня, 2014 р.). – Х. : НУЦЗУ, 2014. – 352 с.

 

У збірнику розміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи». Збірник містить матеріали щодо наступних напрямків:

  • управлінські та економічні аспекти діяльності органів і підрозділів цивільного захисту;
  • механізми державного управління в сфері цивільного захисту;
  • організація та проведення аварійно-рятувальних і спеціальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • наглядово-профілактична діяльність у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту;
  • забезпечення якості вищої освіти в процесі підготовки фахівців для органів та підрозділів служби цивільного захисту.

2. Матеріали інтернет-конференції «Державне регулювання освітньо-наукового забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту» (Харків, 19– 20 березня 2014 р.). – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 187 с. 

 

3. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – 320 с.

4. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с.

5. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – 254 с.

 

У збірнику друкуються статті і тези доповідей за тематикою конференції, а саме:

  • цивільна безпека: стан, проблеми, перспективи;
  • підвищення рівня безпеки населення і територій при транскордонних надзвичайних ситуаціях;
  • організація забезпечення дій підрозділів та захисту населення в зоні надзвичайних ситуацій;
  • психологічне забезпечення підрозділів і населення в зоні надзвичайних ситуацій;
  • сучасні підходи в превентивній безпеці.