Крюков Олексій Ігорович

 

професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор
 

Освіта

1984 р. – закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. М.Горького, за спеціальністю "історія" (кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства).
1990 р. – захистив дисертацію на тему: «Проблеми загального та особливого управлінських процесів» (на прикладі СРСР та НРБ), на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук.
2007 р. – захистив дисертацію на тему: «Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації» на здобуття наукового ступеню доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Підвищення кваліфікаціїПріоритетні напрямки наукових досліджень

Формування та розвиток політико-управлінської еліти, вплив глобалізаційних процесів на формування світових політичних еліт
Проблеми розвитку інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної безпеки держави
Геополітичні процеси в світі, їх влив на розвиток державотворення в Україні
Екологічна безпека держави та питання цивільного захисту населення в сучасних умовах

Наукова школа

Під науковим керівництвом професора Крюкова О.І. успішно захистили свої дисертаційні дослідження 11 здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 – механізми державного управління та 25.00.01 – теорія та історія державного управління, та один здобувач наукового ступеню доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.05 – державна безпека та охорона громадського порядку.
Професор Крюков О.І. наразі здійснює наукове керівництво аспірантом та здобувачем наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 – механізми державного управління та 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Основні наукові праці

 1. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України – як чинник державотворення : монографія / О. І. Крюков. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 252 с.
 2. Крюков О. І. Філософія і психологія публічної влади: монографія / за заг. ред. В. Б. Дзюндзюка. – Харків: Вид-во Хар РІ НАДУ «Магістр», 2015. – С.259-321. 
 3. Крюков О. І.  Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи / Т. В. Бєльська, О. І. Крюков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – № 1 (47) (34). – С. 276–282. 
 4. Крюков О. І. Державна молодіжна політика: основні поняття та принципи як архетипи формування та реалізації в публічному просторі./ О. І. Крюков, О. В. Радченко / Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – 2014. – № 2 (18). – С. 142–148.
 5. Kryukov O., Lutsenko S. (2015), “Management information systems as an instrument formaking the effective administrative decisions”, Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century, pp. 128–138.
 6. Крюков О. І. Державне управління якістю підготовки державних службовців. / О. І. Крюков // Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток програм у галузі знань «Державне управління» : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–4 листопада 2014 р.). – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 283–285.
 7. Крюков О. І. Державне управління енергозбереженням в Україні як чинник побудови ефективної економіки / О. І. Крюков // Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 14 листопада 2014 р.) / О. І. Крюков. –Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – С. 99–101.
 8. Крюков О. І. Освіта як чинник формування еліти нації. / О. І. Крюков // Актуальні проблеми публічного управління в Україні : матеріали круглого столу (м. Суми, 12 червня 2014 р.) / за ред. О. І Крюкова. – Суми : Видавництво ФОП Панасенко, 2014. – С. 64–67. 
 9. Крюков О. І. Роль політико-управлінської еліти в публічному управлінні // Публічне управління шляхи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада, 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – С. 25–27.
 10. Крюков О. І. Інформаційне забезпечення публічної влади як чинник національної безпеки держави в умовах глобалізації / О. І. Крюков // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія «Державне управління»). –  С. 142-149.
 11. Крюков О. І. Політика енергозбереження як чинник екологічної безпеки держави / О. І. Крюков // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. / за заг. Ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с. – С.176-177. 
 12. Крюков О.I, Омаров А. Є. Теории экологического развития государства в контексте экологической безопасности / А. И. Крюков А. Є. Омаров, // Еast Journal of Security Studies. Collection of scientific papers. – №2. – 2017. – 136-153. НУЦЗУ,Україна, Поморська академія Республіка Польща.
 13. Крюков О. I.,Пахнин М.Л.До питання взаємодії публічної влади та засобів масової комунікації в сучасному політичному процесі // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 230 – 238. – (Серія «Державне управління»).
 14. Крюков О.I. Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти: колективна монографія за заг.ред. Зосименко О.В., Єфремової Г.Л. – Суми, РВВ,2018. – 411с. ( Крюков О.І,, Радченко О.В., третій розділ – C.277-290).
 15. Крюков О.І. , Радченко О.В Ідеологія як чинникна ціональної безпеки держави в контексті державно-управлінського виміру // Вісник Національного університету цивільного захисту Серія : «Державне управління». 2018. – Вип. 2 (9) – С. 30-39.
 16. Kriukov, O. (2019). Political and managerial elite as a factor of state personnel security. EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, 4(1), 5-14. Retrieved from https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/4.
 17. A. I. Krukov, O. V. Radchenko, O. O. Radchenko Ехperience of advanced world countries  in improvement of  state  environmental  safety  policy.  Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10 (2), 190-194. (Web of Science (WoS)).