Навчально-науково-виробничий центр

Навчально-науково-виробничий центр створений шляхом реорганізації науково-дослідної лабораторії з управління у сфері цивільного захисту та складається з наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту та наукового відділу з проблем державної безпеки. 

Навчально-науково-виробничий центр є окремим науково-дослідним підрозділом Науково-дослідного центру Університету. Основним завданням Центру є проведення науково-дослідних та дослідно-практичних робіт у сфері удосконалення державного управління цивільним захистом України.

Навчально-науково-виробничий центр в своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями ДСНС України, нормативними актами про наукову діяльність навчальних закладів ДСНС України, Статутом Університету, наказами ректора Університету, а також Положенням про Навчально-науково-виробничий центр.

Навчально-науково-виробничий центр здійснює свою діяльність у взаємодії з факультетами, кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету.

Здійснюючи свою діяльність, Центр від імені Університету налагоджує співробітництво з територіальними управліннями та підрозділами ДСНС України, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами. 3 метою підвищення ефективності наукових досліджень Центр вносить пропозиції керівництву Університету щодо створення тимчасових творчих колективів, до складу яких можуть включатися працівники органів та установ (незалежно від форм власності) і фізичні особи, з оплатою праці за умовами трудового договору та сумісництва.

У 2015 році на базі Навчально-науково-виробничого центру було відкрито докторантуру.

 

Керівник навчально-науково-виробничого центру

 

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України

 

Основні завдання центру

Здійснення наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з оцінкою результативності та ефективності державного управління у сфері підготовки фахівців цивільного захисту, управління вищими навчальними закладами ДСНС України, державних програм попередження надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Участь в розробленні та застосуванні наукових основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально-економічних послуг України з точки зору цивільного захисту.

Вдосконалення механізмів формування державної молодіжної політики, запровадження та аналіз державних виховних концепцій та системи розвитку фізичної культури i спорту в вищих навчальних закладах України з особовими умовами навчання.

Удосконалення діючих законодавчих механізмів, обґрунтування та розробка за результатами наукових досліджень пропозицій та рекомендацій, а також нормативно-правових актів, їх впровадження в практичну діяльність органів управління та підрозділів ДСНС України.

Взаємодія і творче співробітництво з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами ДСНС України, з науковими установами, вищими навчальними закладами, організаціями і підприємствами інших центральних органів виконавчої влади шляхом проведення  наукових заходів, стажування, видання наукової продукції та координації тематики науково-дослідних робіт, що пов’язані з проблемами державного управління у сфері цивільного захисту.

Оприлюднення результатів проведених досліджень у фахових наукових збірках та монографіях, а також під час науково-технічних і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.

Сприяння в питаннях підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів за спеціальністью 281 "Публічне управління та адміністрування".

 Основні функції центру

 Визначення перспективної тематики науково-дослідних робіт з державного управління у галузі цивільного захисту та попередження надзвичайних ситуацій, а також механізмів державного контролю за проведенням невідкладних робіт з їх ліквідації.

Проведення наукових заходів згідно тематики науково-дослідних робіт лабораторії.

Наукове обґрунтування та розробка пропозицій і рекомендацій щодо застосування новітніх інформаційних технологій і механізмів державного моніторингу надзвичайних ситуацій та визначення шляхів їх реалізації в практичну діяльність ДСНС України.

Експертиза  та рецензування  науково-дослідних та дисертаційних робіт за науковою тематику лабораторії та спеціалізацій спеціальності «Державне управління».

Написання наукових статей та монографій, їх видання, участь у роботі науково-технічних і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, а також заходах ДСНС України, що пов’язані з проблемами державного управління у сфері цивільного захисту.

Сприяння факультетам і кафедрам, іншим структурним підрозділам Університету в науково-інформаційній та пошуковій роботах шляхом здійснення у встановленому порядку творчих контактів та співробітництва з питань розвитку теорії та історії державного управління у сфері цивільного захисту, підготовки магістрів управління цивільного захисту, роботи ад’юнтури за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".

Участь у комплексних та контрольних перевірках за планами ДСНС України вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.

Підготовка ад’юнктів та здобувачів за спеціальностю 281 "Публічне управління та адміністрування".

Проведення на госпрозрахунковій основі прикладних наукових досліджень за замовленнями фізичних осіб, підприємств та організацій усіх форм власності, а також проведення наукових консультацій та інших послуг.

 Адреса центру:

61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 28