ПОСТУПНА Олена Вікторівна

доцент кафедри менеджменту,

доктор наук з державного управління, доцент

 

Освіта

 1992 рік – закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Історія» з присвоєнням кваліфікації «Історик. Викладач історії та суспільно-політичних дисциплін» (диплом № 679618 від 27 червня 1992 року).

2010 рік – кандидат наук з державного управління. Дисертацію на тему: «Механізми державного управління вищою освітою на регіональному рівні» за спеціальністю 25.00.02 – «механізми державного управління» захистила 12 лютого 2010 року (диплом кандидата наук ДК № 058802, протокол № 74-06/3 від 14 квітня 2010 року).

2013 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної і гуманітарної політики (атестат доцента 12ДЦ № 034501, протокол № 2/02-Д від 1 березня 2013 року).

2021 рік – доктор наук з державного управління. Дисертацію на тему: «Механізми публічного управління регіональними освітніми системами в Україні» за спеціальністю 25.00.02 – «механізми державного управління» захистила 30 квітня 2021 року (диплом доктора наук ДД № 011438, рішення Атестаційної колегії від 29 червня 2021 року).

 

Пріоритетні напрями наукових досліджень

Теоретико-методологічні та практичні основи публічного управління освітою.

Державне управління гуманітарною політикою.

Державна політика в сфері культури: стан, тенденції, перспективи.

Формування державної соціальної політики та особливості її реалізації в сучасних умовах.

Механізми реалізації державної політики зайнятості молоді.

Механізми формування та реалізації демографічної політики.

Менеджмент туристичного та рекреаційного бізнесу.

Менеджмент у соціально-культурному сервісі та туризмі.

Культура як фактор туристичної мотивації.

 

Відзнаки

 Почесна Грамота Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2015 р.);

Грамота Національного університету цивільного захисту України (2015 р.).

Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.);

Подяка Голови Харківської обласної ради (2013 р.);

Подяка Харківського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (2013 р.);

Подяка Київського національного торгово-економічного університету (2021 р.)

 

https://orcid.org/0000-0002-0622-0966

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DJIY8VoAAAAJ&hl=ru


 Основні наукові праці

 1. Поступна О.В., Іович Р.І.  Проблемні питання правового регулювання інклюзивного туризму в Україні. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матеріали ХІ наук.-практ. конф. 12 груд. 2019 р., м. Дніпро / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 102-105. URL :  http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/Conference_ pei_12_12_2019.pdf.
 2. Домбровська С.М., Поступна О.В., Степанко О.В. Українське краєзнавство: сторінки історії та історія культури : навч.-наочний посіб. [для студ. вищ. навч. закл. зі спец. 242 «Туризм»]. Харків : Вид-во ХНАДУ, 2019. – 338 с.
 3. Поступна О.В., Іович Р.І.  Зарубіжний досвід створення доступного середовища для інклюзивних туристів. Публічне управління в Україні: теорія, практика, інновації (збірник тез наук.-практ. конф. за результатами стажування та практики в органах публічної влади). Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. URL : https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/kbuapa/ publications/mk/doc/2-2020/1-2.pdf.
 4. Поступна О.В., Філенко Д.С. Стратегія розвитку туристичної дестинації Харківської області. Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія і практика : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), м. Полтава, 8 грудня 2020 р. Полтава : ПДАА, 2020. С. 161–163.
 5. Поступна О.В. Ризик-менеджмент у туризмі: зарубіжний досвід та нові українські реалії. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. заочн. наук.-практ. конф., 27 листопада 2020 р. / за ред. В.М. Огаренка, О.В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя : КПУ, 2020. – С. 534–536.
 6. Інфраструктура туризму: конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» за усіма формами навчання / Укладачі: О. В. Поступна, Н. А. Леоненко (теми 1, 6, 11, 12). Харків : НУЦЗУ, 2020. – 233 с.
 7. Менеджмент з туризму: конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» за усіма формами навчання / Укладач О. В. Поступна. Харків : НУЦЗУ, 2020. – 235 с.
 8. Туристські ресурси України: конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» за усіма формами навчання / Укладач О. В.Поступна. Харків : НУЦЗУ, 2020. – 209 с.
 9. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, типові завдання з дисципліни «Інфраструктура туризму» для здобувачів, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 21 с.
 10. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, типові завдання з дисципліни «Менеджмент з туризму» для здобувачів, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 21 с.
 11. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, типові завдання з дисципліни «Туристські ресурси України» для здобувачів, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 20 с.
 12. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, типові завдання з дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» для здобувачів, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 16 с.
 13. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, типові завдання з дисципліни «Заповідна справа» для здобувачів, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 20 с.
 14. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Туристські ресурси України» для здобувачів, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 45 с.
 15. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» для здобувачами, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 36 с.
 16. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Інфраструктура туризму» для здобувачами, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 37 с.
 17. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Менеджмент з туризму» для здобувачами, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 25 с.
 18. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Заповідна справа» для здобувачами, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 41 с.
 19. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Туристські ресурси України» для здобувачами, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 37 с.
 20. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Заповідна справа» : для здобувачів заочної форми навчання, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 33 с.
 21. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Інфраструктура туризму» : для здобувачів заочної форми навчання, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 33 с.
 22. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент з туризму» : для здобувачів заочної форми навчання, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 29 с.
 23. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» : для здобувачів заочної форми навчання, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 33 с.
 24. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» : для здобувачів заочної форми навчання, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 29 с.
 25. Поступна О.В., Філенко Д.С. Фактори формування туристсько-рекреаційного комплексу Харківської області. Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. Харків : Вид-во НУЦЗУ, 2021. Вип. 1 (14). С. 143 – 151. (Серія «Державне управління»).
 26. Поступна О.В. Бенчмаркінг туристичної дестинації Харківської області. Порівняльне публічне управління та адміністрування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 28 травня 2021 р. / за заг. ред. Н.М. Колісніченко. Одеса : Вид-во: ОРІДУ НАДУ, 2021. С. 96–102.
 27. Методичні вказівки до проведення навчальної ознайомчої практики «Вступ до фаху» для здобувачів 1-го курсу, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладачі: Н.А. Леоненко, О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2021. – 41 с.
 28. Методичні вказівки до проведення навчальної практики «Екскурсознавство» для здобувачів 2-го курсу, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладачі: Н.А. Леоненко, О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2021. – 41 с.
 29. Методичні вказівки до проведення навчальної практики «Анімація в туризмі» для здобувачів 3-го курсу, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладачі: Н.А. Леоненко, О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2021. – 41 с.

Стажування та підвищення кваліфікації