Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна

доктор наук з державного управління, старший дослідник

Освіта

2008 р. – закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого з відзнакою, отримавши кваліфікацію юриста;
2011 р. – закінчила магістратуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з відзнакою, одержавши кваліфікацію магістра державного управління;
2014 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Механізми державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні» у Національному університеті цивільного захисту України;
2020 р. – захистила докторську дисертацію за темою «Інституціональна система державного управління соціальною безпекою регіонів України» у Національному університеті цивільного захисту України.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Формування та функціонування механізмів державного регулювання природокористування взагалі й земельно-орендних відносин зокрема;
Модернізаційні процеси в державній політиці розвитку регіонів;
Формування та розвиток концепцій публічного адміністрування;
Державне регулювання системи підготовки фахівців у сфері туризму
Державне управління у сфері цивільного захисту.

Науково-громадська діяльність

Член секретаріату Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту»;
Відповідальний секретар наукового фахового видання «Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»)»;
З березня 2018 року по вересень 2019 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради  Д 64.707.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»;
Постійно готує призерів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з галузі науки «Публічне управління та адміністрування», який проводиться МОН України. У 2017 році підготувала дипломанта І ступеня студента Опанасенка Я. О., у 2018 році - дипломанта ІІ ступеня (студента Опанасенка Я. О.), у 2019 році - дипломанта ІІІ ступеня (курсантку Роміну А. А). та ін.;
Дані апробації професійної діяльності та підвищення кваліфікації:
− Очна участь у III Мiędzynarodowej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście zagrożeń ekologicznych", м. Слупськ, Республіка Польща, 2017 рік;
− Міжнародне стажування на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», проведене Центральноєвропейською Академією Навчань та Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та Католицьким Університет в Ружомберку (Словаччина), 2020 рік.;
Має 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

ID Web of Science ABD-9504-2020

https://orcid.org/0000-0001-5666-9350

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xyLeE1wAAAAJ&hl=uk

Основні наукові праці

 1. Домбровська С.М.,  Білотіл О.М.,  Помаза-Пономаренко  А.Л. Державне регулювання туристичної галузі України : монографія. Х. : НУЦЗУ, 2016.  196 с.
 2. Помаза-Пономаренко А. Л. Соціальний розвиток і безпека регіонів: державноуправлінські аспекти. Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. 270 с.
 3. Помаза-Пономаренко А. Л. “Національна безпека”, [in:] Законодавство України. Харків: НУЦЗУ, 2018. 168 с.
 4. Надьон О. В., Помаза-Пономаренко А. Л. Правовий механізм державного регулювання фінансової безпеки банків України. Харків: НУЦЗУ, 2018. 198 с.
 5. Помаза-Пономаренко А. Л., Кашталян Т.М. Особливості функціонування механізмів державного регулювання земельних відносин у контексті забезпечення національної безпеки. Публічне управління та митне адміністрування, 2019. – № 2 (21). – С. 50-54.
 6. Помаза-Пономаренко А.Л., Батир Ю.Г., Лопатченко І.М., Статівка О.М. Державне регулювання сталого розвитку туризму в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне управління»). 2020. № 2 (13). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/12180/1/P-PLBS.pdf.
 7. Akimova L., Litvinova I., Ilchenko H., Pomaza-Ponomarenko A., Yemets O. The negative impact of corruption on the economic security of states. International Journal of Management. Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 1058-1071. URL: https://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_11_05_097.pdf. DOI: 10.34218/IJM.11.5.2020.097. (Scopus).
 8. Мороз С.А., Романовський О.Г., Мороз В.М., Домбровська С.М., Грень Л.М., Помаза-Пономаренко А.Л. Дистанційна форма здобуття вищої освіти: аналіз думки студентів щодо якості, переваг і недоліків. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 79, № 5. С. 276-295. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3340. (Web of Science).
 9. Pomaza-Ponomarenko A., Hren M., Durman O., Bondarchuk N., Vorobets V. Management mechanisms in the context of digitalization of all spheres of society. Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION-2020. Núm. 42. URL: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/issue/view/RSAN42/showToc. (Web of Science).
 10. Chabanenko M., Korniakova T., Lushpiienko Yu., Pomaza-Ponomarenko A., Muzyka M. Legal regime of the land resources usage in conditions of modern economic development. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Special Issue. Vol. 5. URL: https://www.abacademies.org/articles/Legal-regime-of-the-land-resources-usage-in-conditions-of-modern-economic-development-1544-0044-25-SI-541.pdf. (Scopus).
 11. Мороз С.А., Мороз В.М., Грень Л.М., Помаза-Пономаренко А.Л. Мотивація трудової діяльності: крос-культурні особливості та їхній прояв у системі соціально-економічних відносин // Фінансово-кредитна діяльність проблеми теорії та практики. – 2020. – Vol. 4. – № 35. – С. 530-538. – URL: http://fkd.org.ua/article/view/222541/222820. (Web of Science).
 12. Pomaza-Ponomarenko A., Nazarov O., Udyanskyi M.,  Moroz S.,  Khmyrov I., Akhmedova O. Methodical approaches to state policy forecasting of sustainable development of Ukraine’s regions //  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. Vol. 1. № 36.  С. 171-178. URL: http://fkd.org.ua/article/view/227738. (Web of Science)

Стажування та підвищення кваліфікації