Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна 

доцент кафедри, доктор наук з державного управління, старший дослідник

Освіта

2008 р. – закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого з відзнакою, отримавши кваліфікацію юриста;
2011 р. – закінчила магістратуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з відзнакою, одержавши кваліфікацію магістра державного управління;
2014 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Механізми державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні» у Національному університеті цивільного захисту України;
2020 р. – захистила докторську дисертацію за темою «Інституціональна система державного управління соціальною безпекою регіонів України» у Національному університеті цивільного захисту України;
2020 рік – присвоєно вчене звання старшого дослідника за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Навчальна робота
Викладає навчальні дисципліни за ОПП «Туризм і рекреація»:
˗ «Світовий туризм»;
˗ «Рекреаційні комплекси світу»;
˗ «Правове регулювання туристичної діяльності»;
˗ «Організація туристичних подорожей»;

Пріоритетні напрями наукових досліджень

  • Модернізаційні процеси в державній політиці сталого розвитку регіонів;
  • Розвиток концепцій публічного адміністрування з позиції забезпечення безбар’єрності та рівних прав громадян;
  • Цифровізація правозахисної державної політики;
  • Державне регулювання системи підготовки фахівців у сфері туризму;
  • Інноваційні проекти та технології організації туристичної діяльності;
  • Формування механізмів безпекового середовища;
  • Державне управління у сфері цивільного захисту.

Web of Science

Scopus

Orcid

Google Scholar

Науково-громадська діяльність

Член секретаріату Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту»;
Відповідальний секретар наукового фахового видання «Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія «Державне управління»)»;
З березня 2018 року по вересень 2019 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради  Д 64.707.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»;
Постійно готує призерів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з галузі науки «Публічне управління та адміністрування», який проводиться МОН України. У 2017 році підготувала дипломанта І ступеня студента Опанасенка Я. О., у 2018 році - дипломанта ІІ ступеня (студента Опанасенка Я. О.), у 2019 році - дипломанта ІІІ ступеня (курсантку Роміну А. А). та ін.;
Дані апробації професійної діяльності та підвищення кваліфікації:
− Очна участь у III Мiędzynarodowej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście zagrożeń ekologicznych", м. Слупськ, Республіка Польща, 2017 рік;
− Міжнародне стажування на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», проведене Центральноєвропейською Академією Навчань та Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та Католицьким Університет в Ружомберку (Словаччина), 2020 рік.;
Має 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

 

Основні наукові праці

Монографії:
1. Батир Ю.Г., Лопатченко І.М., Помаза-Пономаренко А. Л., Хмиров І.М., Хмирова А.О. Державна політика сталого розвитку в умовах європейської інтеграції України : монографія. Харків: НУЦЗ України, 2021. 226 с.
2. Помаза-Пономаренко А. Л., Микитюк Ю.М. Цифровізація державної політики vs. державна політика цифровізації у сфері правового регулювання: монографія. Х.: НУЦЗУ, 2021. 200 с.
3. Домбровська С.М., Помаза-Пономаренко А.Л., Рибальченко Н.П. Туризм і право на нього в контексті гарантування безпеки: Харків: НУЦЗУ, 2022. 272 с.
4. Домбровська С., Помаза-Пономаренко А., Порока С., Урбанек А. Безпекова політика України в умовах євроінтеграції: монографія. Х.: НУЦЗУ, 2023. 252 с.

Статті Web of Science, Scopus:
5. Pomaza-Ponomarenko A., Hren M., Durman O., Bondarchuk N., Vorobets V. Management mechanisms in the context of digitalization of all spheres of society. Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION-2020. Núm. 42. URL: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/issue/view /RSAN42/showToc . (Web of Science).
6. Pomaza-Ponomarenko A., Nazarov O., Udyanskyi M.,  Moroz S.,  Khmyrov I., Akhmedova O. Methodical approaches to state policy forecasting of sustainable development of Ukraine’s regions //  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. Vol. 1. № 36.  С. 171-178. URL: http://fkd.org.ua/article/view/227738. (Web of Science).
7. Мороз С.А., Романовський О.Г., Мороз В.М., Грень Л.М., Помаза- Пономаренко А.Л., Попова О.В. Залежність якості вищої освіти від джерел її фінансування та спеціалізації ЗВО: аналіз думки роботодавців і напрями вдосконалення державної політики // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Том 2 № 37. 2021.С. 521–538. URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3176 . (Web of Science).
8. Pomaza-Ponomarenko A., Kryvova S., Hordieiev A., Hanzyuk A., Halunko O. Innovative risk management: identification, assessment and management of risks in the context of innovative project management // Revista de gestão e secretariado. 2023. Vol. 14, N. 10, URL: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/2819. (Scopus).
9. Pomaza-Ponomarenko, A., Leonenko, N., Cherniahivska, V., Lehan, I., & Puzanova, G. (2023). Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and their Impact on Society. Analysis of Factors that Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors. Journal of Law and Sustainable Development, 11(10), e1854. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1854 (Scopus)

Статті у наукових фахових виданнях:
9. Помаза-Пономаренко А.Л., Батир Ю.Г., Лопатченко І.М. План відновлення України (Частина 1) // Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне управління»). 2022. № 2 (17). С. 17–27.
10. Помаза-Пономаренко А.Л., Грень Л.М., Батир Ю.Г., Лопатченко І.М. Е-туризм як напрям соціально-економічного розвитку держави (Частина 1) // Університетські наукові записки. 2021. № 2 (80). С. 175–184.
11. Помаза-Пономаренко А.Л., Грень Л.М., Батир Ю.Г., Лопатченко І.М. Е-туризм як напрям соціально-економічного розвитку держави (Частина 2) // Університетські наукові записки. 2021. № 3 (81). C. 23–36.
12. Помаза-Пономаренко А.Л., Завада Є.Є., Діщук М.В. Стратегічні напрямки розвитку туристичної сфери та рекреаційних комплексів: світ і Україна // Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне управління»). 2022. № 1 (16). С. 111–117.
13. Помаза-Пономаренко А.Л. Розвиток туризму в Україні у воєнний і післявоєнний періоди // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. Том 33 (72) № 5. С. 6–11.
14. Pomaza-Ponomarenko A. Concept of judicial reform in Ukraine: electronic courts and simplified implementation of the right to judicial protection // Public administration and state security aspects . 2022. Vol. 1. Рр. 166–179. URL: http://passa.nuczu.edu.ua/en/archive/119-pomaza-ponomarenko-a-concept-of-judicial-reform-in-ukraine-electronic-courts-and-simplified implementation-of-the- right-to-judicial-protection.
15. Помаза-Пономаренко А.Л., Батир Ю.Г., Лопатченко І.М. План відновлення України (Частина 2) // Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне управління»). 2023. № 1 (18). С. 97–105.
16. Batyr Yu., Pomaza-Ponomarenko A., Lopatchenko I. After war reconstruction of Ukraine: economic aspect // Public administration and state security aspects . 2023. Vol. 1. Рр. 47–55. URL:
http://passa.nuczu.edu.ua/en/archive/100-batyr-yu-pomaza-ponomarenko-a-lopatchenko-i-fter-war-reconstruction-of-ukraine-economic-aspect.
Має 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Навчально-методичні видання

1. Програма виконання та захисту кваліфікаційної роботи. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» / укладачі: Н.А. Леоненко, О.В. Поступна, Д.М. Тюріна, Н.С. Грабар, А.Л. Помаза-Пономаренко. Харків : НУЦЗУ, 2021. 33 с.
2. Світовий туризм : конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» за усіма формами навчання / Укладач А.Л. Помаза-Пономаренко. Харків : НУЦЗУ, 2023. 145 с.
3. Правове регулювання туристичної діяльності: конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» за усіма формами навчання / Укладач А.Л. Помаза-Пономаренко. Харків : НУЦЗУ, 2023. 165 с.

Наукове керівництво здобувачами вищої освіти

Під науковим керівництвом захистили свої дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, і доктора філософії зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» здобувачі: Карпеко Н.М., Лукиша Р.Т., Лободенко К.В., Рибальченко Н.П., Микитюк Ю.М., Порока С.Г. і Бабенко В.Ю.

Постійно готує призерів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з галузі науки «Публічне управління та адміністрування», який проводиться МОН України. У 2017 році підготувала дипломанта І ступеня здобувача вищої освіти Опанасенка Я. О., у 2018 році – дипломанта ІІ ступеня (Опанасенка Я. О.) і дипломанта ІІІ ступеня (Роміну А.А.), у 2019 році – дипломанта ІІІ ступеня (Грищенко А. А), у 2020 році – дипломанта ІІІ ступеня (Пороку С.Г.) та ін. Крім того, у 2023 році підготувала дипломанта І ступеня здобувача вищої освіти Лядера А.С. Конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що проводився Міністерством внутрішніх справ України (у номінації «Національна безпека»).

Підвищення кваліфікації, сертифікати

─ очна участь у III Мiędzynarodowej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście zagrożeń ekologicznych", м. Слупськ, Республіка Польща, 2017 рік (180 год.);
─ міжнародне стажування на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», проведене Центральноєвропейською Академією Навчань та Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та Католицьким Університет в Ружомберку (Словаччина), 2020 рік (180 год.);
─ міжнародне стажування на тему «Стратегії розумної спеціалізації. Досвід Естонії», проведене науково-технічною організацією Teadmus OU, м. Таллін (Естонія), 2021 р. (15 год.);
─ підвищення кваліфікації за темою «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, м. Київ (Україна), 2022 р. (60 год.).
─ міжнародне стажування на тему «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні», проведене Науково-дослідницьким інститутом Люблінського науково-технічного парку (IBR LPNT) (Польща) у співпраці з Громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян» (Україна), 2023 р. (45 год.);
─ міжнародне стажування на тему «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні», проведене Науково-дослідницьким інститутом Люблінського науково-технічного парку (IBR LPNT) (Польща) у співпраці з Громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян» (Україна), 2023 р. (45 год.);
─ підвищення кваліфікації за темою «АІнтелектуальні студії», проведене Радою молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, 2023 р. (20 год.).

Організаційна робота

Членство в радах, агенціях тощо:
─ з березня 2018 року по вересень 2019 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради  Д 64.707.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»;
─ з 2021 року експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 251 – державна безпека, і 281 – публічне управління та адміністрування;
─ член разових спеціалізованих вчених рад Національного університету цивільного захисту України, Чорноморського національного університету імені Петра Могили, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»» тощо;
─ співзасновник Громадської організації «Центр розвитку інноваційних технологій управління».

Науково-громадська діяльність
─ відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Розробка механізмів державного управління соціально-економічною сферою та її
галузями в контексті забезпечення безпеки українського суспільства» (державний реєстраційний номер 0118U001007), розпочатої в 2018 році;
─ бере активну участь у Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання, що проводився спочатку на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а з 2021 року – Міністерством внутрішніх справ України. У 2019 році колективна монографія, співавтором якої є Помаза-Пономаренко А.Л., була нагороджена дипломом ІІ ступеня, а у 2020 і 2021 роках інші колективні напрацювання, співавторами яких вона є, були нагороджені дипломами ІІІ ступеня.

Членство у редакційних колегіях наукових видань:

─ відповідальний секретар фахового збірника наукових праць «Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління», включеного до категорії Б (з 2015 р.);
─ член фахового збірника наукових праць « Public administration and state security aspects », включеного до категорії Б (з 2020 р.).

Членство в організаційному (програмному) комітеті конференцій:

─ член секретаріату Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика»;
─ член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика».