Леоненко Неллі Анатоліївна

завідувач кафедри, доктор наук з державного управління

Освіта:

2012 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Відтворення і розвиток економічного потенціалу регіону» за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» у Донецькому державному університеті управління та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

2021 рік – захистила докторську дисертацію за темою «Механізми державного регулювання туристичної сфери України» за спеціальністю «Механізми державного управління» у Національному університеті цивільного захисту України та здобула науковий ступінь доктора наук з державного управління.

Відзнаки

Грамота Національного університету цивильного захисту України за бездоганне проведення Міжнародної науково-практичної конференції;
Грамота Національного університету цивильного захисту України за вагомий внесок в організацію та проведення наукових досліджень (2020р.);
Грамота Національного університету цивильного захисту України за сумлінне виконання обов'язків (2020р.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Механізми державного регулювання туристичної сфери України
Концептуальні засади державного регулювання сталого розвитку туристичної сфери
Державне регулювання системи підготовки фахівців у сфері туризму
Державне управління у сфері цивільного захисту

Науково-громадська діяльність

Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика»

https://orcid.org/0000-0002-1498-0391

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=w1talg0AAAAJ

Основні наукові праці

 1. Леоненко Н. А. Теоретичні аспекти державного регулювання сфери туризму в Україні // Н. А. Леоненко //Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2018 р. №4(64). С.91-95.
 2. Домбровська С. М., Мороз В. М., Грень Л. М., Леоненко Н. А., Мороз С. А. Державне управління забезпеченням гендерної рівності в Україні: монографія / С. М. Домбровська, В. М. Мороз, Л. М. Грень, Н. А. Леоненко , С. А. Мороз. – Х.:НУЦЗУ, 2018. 251с.
 3. Леоненко Н. А. Теоретические аспекты безопасности сферы туризма в Украине [Електроний ресурс] / Н. А. Леоненко // East journal of security studies. – 2018. – Vol. 1 (3). – Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/7471/1/LEONENKO.pdf
 4. Leonenko, N. Modern development of the tourist sphere as a factor of economic security of the state. EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, 4(1), (2019). 46-55. Retrieved from https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/8
 5. Леоненко Н. А. Організаційний механізм державного регулювання туристичної сфери України / Н. А. Леоненко // Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2019 р. №5(65). С.66-69.
 6. Леоненко Н. А. Правовий механізм державного регулювання туристичної сфери України / Н.А. Леоненко // Публічне управління та митне адміністрування. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019 р. №1 (20). С.69-75.
 7. Леоненко Н. А. Економічний механізм державного регулювання туристичної сфери України [Електронний ресурс] / Н.А. Леоненко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. – 2019. - №1. – Режим доступу:http: // irbis-nbuv.gov.ua.
 8. Леоненко Н. А. Фінансовий механізм державного регулювання туристичної сфери України // Н.А. Леоненко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І Вернадського. Серія «Державне управління». Київ. 2019.Том 30 (69). №2, 2019. С.66-69.
 9. Леоненко Н. А. Напрями удосконалення механізмів державного регулювання туристичної сфери України // Н.А. Леоненко // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип.1 (10). С.134-141.
 10. Леоненко Н. А. Дослідження моделей державного регулювання у сфері туризму // Н.А. Леоненко // Публічне управління і адміністрування в Україні: наук. журнал. – Одеса: Причорноморський наук.-досл. ін.-т економіки та інновацій. 2019. Вип.11. С.91-97.
 11. Леоненко Н. А. Концептуальні засади державного регулювання сталого розвитку туристичної сфери. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І Вернадського. Серія «Державне управління». Київ. 2019.Том 30 (69). №4, 2019. С.82-86.
 12. Леоненко Н. А. Інноваційні технології в державному регулюванні сфери туризму / Н.А. Леоненко // Публічне управління і адміністрування в Україні: наук. журнал. – Одеса: Причорноморський наук.-досл. ін.-т економіки та інновацій. 2019. Вип.13. С.46-49.
 13. Леоненко Н. А. Системний підхід до формування держаної політики регулювання розвитку туризму [Електронний ресурс] / Н.А. Леоненко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. – 2019. - №2. – Режим доступу:http: // irbis-nbuv.gov.ua
 14. Леоненко Н. А. Інституційні основи державного регулювання сфери туризму України: сучасний стан та історичний досвід / Н.А. Леоненко // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип.2 (11). С.221-231.
 15. Н. А. Леоненко. Стратегічні засади формування державного туристичного брендингу в Україні / Н.А. Леоненко // Публічне управління та митне адміністрування. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019 р. №4 (23). С.66-73.
 16. Леоненко Н. А. Державний механізм розроблення та реалізації маркетингової стратегії просування національного туристичного продукту / Н.А. Леоненко // Право та державне управління: збірник наукових праць. Запоріжжя: КПУ,2019. №4. С.181-186.
 17. Ефективна реалізація механізмів державного регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери України / Н.А. Леоненко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І Вернадського. Серія «Державне управління». Київ. 2019.Том 30 (69). №5, 2019. С.64-69.
 18. Леоненко Н. А. Механізм державно-приватного партнерства в межах державної політики розвитку туристичної сфери України / Н.А. Леоненко// Публічне управління і адміністрування в Україні: наук. журнал. – Одеса: Причорноморський наук.-досл. ін.-т економіки та інновацій. 2019. Вип.14. С.63-66.
 19. Leonenko N. Foreign experience of state regulation of tourism development // Scientific magazine of the Open Diplomasy Association «Authority and Society (History, Theory, Practice). 2019. - №2 (50). P. 37-44.
 20. Домбровська С.М., Леоненко Н.А. Державне регулювання розвитку туристичної інфраструктури України / С.М. Домбровська, Н.А. Леоненко // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2020. – Вип.1 (12). С.134-141.
 21. Державне регулювання системи підготовки фахівців у сфері туризму та перспективи їх подальшого працевлаштування / Н.А. Леоненко // Публічне управління і адміністрування в Україні: наук. журнал. – Одеса: Причорноморський наук.-досл. ін.-т економіки та інновацій. 2020. Вип.16. С.63-66.
 22. Nelli Leonenko. State regulation of development of clustered zones in the sphere of tourism. LEGEA SI VIATA. 2020. - №1/2 (337). Р.59-63.
 23. Леоненко Н.А.Державне регулювання туристичної сфери: теорія, методологія, практика: монографія / Н.А. Леоненко. – Х.: НУЦЗУ, 2021. – 325 с.
 24. Olena Stryzhak, Olena Akhmedova, Nelli Leonenko, Inna Lopatchenko,Nataliia Hrabar. Transformation of human capital strategies in the tourism industry under the influence of Economy 4.0. Problems and Perspectives in Management. Volume 19 2021, Issue #2, pp. 145-156. URL: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-380 (Web of  Science).
 25. Kuzmynchuk, N. V. Dombrovska, S. V. Konarivska, O. B. Leonenko, N. A. Chernobrovkina, S. V. Asaulenko, N. V. Increasing marketing activity of hotel and restaurant business enterprises as a basis for the development of the tourism industry. // Journal of geology, geography and geoecology. – 2021. – Vol. 30, No. 2. – P. 306-314. (Web of  Science).
 26. Yu. O. Krykhtina, N.A. Leonenko, I.M. Khmyrov and S.V. Stankevych* Role of European Green Deal as a transformation mechanism of the state policies for the European integration of Ukraine. // Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(5), Р. 97-101, doi: 10.15421/2021_213 URL: https://www.ujecology.com/articles/role-of-european-green-deal-as-a-transformation-mechanism-of-the-state-policies-for-the-european-integration-of-ukraine.pdf. (Web of  Science).

Стажування та підвищення кваліфікації