Палюх Віктор Валентинович

провідний науковий співробітник, доктор філософії у галузі знань Публічне управління та адміністрування
вчений секретар разових спеціалізованих вчених рад
уповноважена посадова особа для здійснення державної реєстрації та обліку у Державній науковій установі "УкрІНТЕІ"

Освіта

2012 р. – закінчив Національний університет цивільного захисту України та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю "Управління пожежною безпекою"
2021р. - захистив дисертацію за темою «Державна політика розвитку наукової діяльності у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання» у Національному університеті цивільного захисту України та здобув ступінь доктора філософії у галузі знань Публічне управління та адміністрування;

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 • Публічне управління інноваційним розвитком наукової діяльності;
 • Механізми формування державної політики в галузі наукової діяльності;
 • Публічне управління науковим процесом.

Web of Science

Orcid

Основні наукові праці

 1. Палюх В.В. Механізми формування державної політики в галузі наукової діяльності. Вісник НУЦЗУ: Серія державне управління : зб. наук. пр. Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. Вип. 2 (7). С.173-180.
 2. Палюх В.В. Особливості державного управління науководослідницькою діяльністю студентів університету в сучасних соціокультурних умовах. Вісник НУЦЗУ: Серія державне управління: зб. наук. пр. Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. Вип. 2 (9). С.296-302.
 3. Палюх В.В. Механізми формування наукової діяльності у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Інвестиції, практика та досвід. №17.2019.С.59-62.
 4. Палюх В.В. Державне управління інноваційним розвитком наукової діяльності на прикладі закордонного досвіду. Вісник НУЦЗУ: Серія державне управління: зб. наук. пр. Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. Вип. 2 (11). С. 316-323.
 5. Viktor Paliukh, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv Some features of state regulation of scientific activity in Ukraine. East Journal of Security Studies, 2018. – № 3. – С.289-293.
 6. Viktor Paliukh, Kateryna Berezhna, Nataliia Yuzikova, Serhii Maistro, Liudmyla Antonova. The importance of public administration in administrative and legal regulation. Revista Gênero e Direito, at. 1 n. 01 (2020): Special Edition, 2020. C. 742-760, Web of Science.
 7. Палюх В.В. Сутність управління науково-дослідницькою діяльністю студентів в сучасних умовах. Організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців в умовах міжнародної наукової та освітньої інтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (16 листопада 2018 р.) [Електронний ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 191-193. – Режим доступу:http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=950.
 8. Палюх В. В. Сучасний стан та тенденції розвитку державної політики у сфері наукової діяльності. Матеріали Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції, 18–19 квітня 2018 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. С. 20-23.
 9. Палюх В.В. Системні підходи до державного регулювання науковою діяльністю. Публічне управління в системі координат: демократія,децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 року, Мелітополь, Україна) / ред. Ортіна Г.В. – Мелітополь, 2019. С. 233-235.
 10. Палюх В.В. Закордонний досвід державного управління науковим процесом: основні форми та напрями. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 травня 2019 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – С.46-49.

 

Стажування та підвищення кваліфікації