Алієва Поліна Ільхамівна

науковий співробітник

Освіта

2010 р. - закінчила Харківський гуманітарно-педагогічний інститут за спеціальністю "Педагогікаа і методика середньої освіти. Англійська мова" та здобула кваліфікацію учитель іноземної (англійської) мови загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів;
2017 р. - закінчила Національний університет цивільного захисту України за спеціальністю "Державне управління" та отримала кваліфікацію магістра з державного управління у сфері циивільного захисту;
2019 р. -  захистила дисертацію на тему: «Механізми державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» (диплом ДК № 051985 від 23 квітня 2019 р.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

  • Державне управління у сфері цивільного захисту;
  • Державне регулювання туристичної діяльності;
  • Державне управління у сфері міжнародних відносин.

Науково-громадська діяльність

Основні наукові праці

1.Алієва П.І. Аналіз сутності поняття «державна освітня політика /П.І. Алієва// Вісник Національного університету цивільного захисту України :
16зб. наук. пр. –Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. –Вип. 1 (4). –C. 1–6. (Серія «Державне управління »).
2.Алієва П.І. Механізми управління розвитком міжнародного співробітництва України/П.І. Алієва// Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. –Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. –Вип. 2 (5). –C. 62–66. –(Серія «Державне управління»).(Включено до міжнародної бази Re Pecтадо міжнародної наукометричних баз даних Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, Орen AIRE).
3.Алієва П.І. Організаційно-інформаційне забезпечення та механізми управління інноваційною активністю вищих навчальних закладів /П.І. Алієва//Збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління». –Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. –Вип. 2 (48). –С.52–57.
4.Алієва П.І. Організаційно-правовий механізм державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти/П.І.Алієва// Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. Вип. 2 (9).–Х.: НУЦЗУ, 2018.–С. 239–245.–(Серія «Державне управління»). (Включено до міжнародної бази RePecтадо міжнародної наукометричних баз даних Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, Орen AIRE).
5.Алієва П.І. Регіональна вища освіта як об’єкт державного управління /П.І. Алієва//Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління”).–Вип.1(13),2015. –С.156–160.

Статті в закордонних наукових виданнях за напрямком:
6. АлієваП.І. Механизм государственного регулирования международного сотрудничества/П.І. Алієва//East Journal of Security Studies, 2018.–No1 (3).–С.1–10.

Тези конференцій:
7. Алієва П.І. Фундаменталізація вищої освіти в контексті європейської інтеграції /П.І. Алієва// Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. 28-29 квітня 2016 р. –Х. : НУЦЗУ, 2016. –С. 3–4.

8.Алієва П.І. Механізми формування та реалізації державної політики у сфері реформування вищої освіти /П.І. Алієва// Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В.П.Садкового. –Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. –С. 3–5.
9.Алієва П.І. Формування управлінських засад розвитком міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України /П.І.Алієва// Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 17, 19–20 квітня 2018 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. –Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. –С. 3–4.
10.Алієва П.І. Впровадження досвіду європейських країн у процес державного управління міжнародною діяльність вищих навчальних закладів /П.І. Алієва// Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали ІХ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених; за заг. ред. О.Б.Кірєєвої, 27квітня2018 р.–Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. –С.13–15
11.Алієва П.І. Державна міграційна служба як невід’ємна частина міжнародного співробітництва закладів вищої освіти України /П.І. Алієва// Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика :матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18травня2019р. / за заг. ред. В. П. Садкового. –Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. С.71-74
12. Алієва П.І.  Кібербезпека як складова системи захисту держави/ П.І. Алієва// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD - 2021, 18-20 травня 2021р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». –С 56.

Монографії:
1.    Державне управління міжнародним кадровим співробітництвом України:Монографія/ С.М.Домбровська, П.І.Алієва, К.О.Гусаров, О.В. Крук. НУЦЗУ – 2020. – 185 с.
2.    Сучасна освіта України: державно-управлінський аспект : монографія / Л. М. Грень, С. А. Вавренюк, П. І. Алієва ; Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків : Іванченко І. С., 2021. – 238 с.

Підвищення кваліфікації:
1. «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» від науково-навчального центру компанії «Наукові публікації – Publ.Science».

Статті у Web of Science
1.    Hren, L.M, Naden, E.V., Alieva, P.I., Husarov, K,A., Stankevych, S.V., Koroleva, E.N., Matsyura, M.V. (2021). The public administration and environmental tourism. Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 191-194
DOI: 10.15421/2021_98
https://www.ujecology.com/articles/the-public-administration-and-environmental-tourism.pdf
2.    Batyr, Yu.G., Lopatchenko, I.M., Aliieva, P.I., Akhmedova, O.O., Ruban, A.V., Stankevych, S.V., Zelenin, Yu.A., Kanakova, A.Ye. (2021). Environmental protection and public environmental policy in the Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 346-348
DOI: 10.15421/2021_120
https://www.ujecology.com/articles/environmental-protection-and-public-environmental-policy-in-the-ukraine.pdf