Стрельцов Володимир Юрійович

науковий співробітник, доктор наук з державного управління, професор

Освіта

1997 р. – закінчив Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю автоматизація виробничих процесів;
2000 р. – закінчив Українську Академію державного управління при Президентові України (Харківський філіал) за спеціальністю державне управління;
2005 р. – захистив дисертацію на тему «Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування») на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління;
2014 р. – захистив дисертацію на тему: «Ціннісна доктрина державного управління європейськими інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. 

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Вплив європейських інтеграційних процесів на країни-сусіди
Ціннісні зміни в системі публічної служби
Роль європейських студій в трансформації конфліктів
Електронне врядування та розвиток системи публічного управління
Публічне управління у сфері цивільного захисту

Науково-громадська діяльність

Jean Monnet Chair (2011-2014);
Участь в проекті Tempus Tacis „Тренінгові програми з питань європейської інтеграції для державних службовців України”;
Участь в журі Національного конкурсу впровадження проектів у сфері електронного врядування;
Керівник Харківського осередку Української асоціації європейських студій. 

Основні наукові праці 

  1. Регіональні механізми інтеграції України до Європейського Союзу: [монографія] / [О. О. Труш, В. Ю. Стрельцов, В.М. Шамраєва [та ін.]; за заг. ред. О.О. Труша – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – С.95-104.
  2. Стрельцов В.Ю. Ціннісний феномен європейського врядування: монографія / В.Ю. Стрельцов. – Х.: Вид-во “ДокНаукдержУпр”, 2012. – 274
  3. Стрельцов В.Ю. Сидора В.С. Парадигмальні зміни в електронному врядуванні / В.Ю. Стрельцов, В.С. Сидора // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип.2 (5). – С.115-121.
  4. Стрельцов В.Ю. Розвиток публічної служби України в умовах біпатризму / В.Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – Вип.4 (31). – С.394-398 .
  5. Стрельцов В.Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в державній службі України / В.Ю. Стрельцов // Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст: матеріали наук.-практ. конф. 10-11 грудня 2010 р. / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 72–74.
  6. Стрельцов В.Ю. Соціальна аномія та остракізм як головна перешкода інтеграційних процесів між Україною та ЄС / В.Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – Вип.3 (34). – С. 471-479
  7. Стрельцов В.Ю. Управління за цінностями в ЄС та його вплив на сусідні країни / В.Ю. Стрельцов // Публічне управління: теорія та практика. – Х.: Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2011. – Вип.3 (7). – С. 54-58.
  8. Стрельцов В.Ю., Гнидюк Н.А. Новелізація ціннісних засад державної служби України та європейський адміністративний простір / В.Ю. Стрельцов, Н.А. Гнидюк // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – Вип.1 (41). – С. 64-70.
  9. Marko Bojcun, Oleksandr Melnikov, Volodymyr Streltsov, Yaroslav Mudryi Mapping the training needs of Ukrainian civil servants in the field of European Integration [Електронний ресурс]: The 15th NISPAcee Annual Conference “Leadership and Management in the Public Sector: Values, Standards and Competencies in Central and Eastern Europe”, Kyiv, 17-19 May 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Сиситемн. вимоги: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP. Acrobat Reader. – Заголовок з титул. екрану.
  10. Streltsov Volodymyr, Garkavets Iryna. Ukraine’s European integration and problems of acquisition of the EU aid / V. Streltsov, I. Garkavets // Volodymyr Streltsov, Iryna Garkavets // Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development / Eds. T. Michalski and A. Radchenko. – Gdansk, Kharkiv : Publishing House “ADNDU”, 2012. – P. 141-145.