Мороз Світлана Анатоліївна

старший науковий співробітник, кандидат наук з державного управління

Освіта

1996 р. – закінчила Міжнародний інститут управління, бізнесу і права за спеціальністю «Менеджер по банківсько-фінансовій діяльності». Отримала диплом бакалавра з відзнакою;
1997 р. – закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут. Отримала диплом спеціаліст за спеціальністю трудове та професійне навчання;
2016 р. – закінчила  магістратуру Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» одержавши кваліфікацію магістра публічного управління;
2017 р. – захистила дисертацію на тему: «Механізми державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів України» на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління  за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Державне управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів
Вплив держави на трудовий потенціал вищих навчальних закладів
Державне управління розвитком системи вищої освіти


Основні наукові праці

 1. Монографія

  Державне управління забезпеченням гендерної рівності в Україні: монографія / (Домбровська С.М., Мороз С.А., Грень Л.М. та ін.) – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 251 с.

 2. Навчальний посібник

  Мороз В.М. Ризик-менеджмент : навч. посіб. для студ. спеціальн. 281 «Публічне управління та адміністрування» / В. М. Мороз, С. А. Мороз. – Київ: идавничий дім «Кондор», 2019. – 140 с.

 3. Web of Science

  Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти [електронний ресурс] / В.М. Мороз, В.П. Садковий, В.М. Бабаєв, С.А. Мороз //Інформаційні технології та засоби навчання. – 2018. – №6. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415

 4. Фахові статті

  1. Мороз С.А. Елементи системи вищої освіти як об’єкти державного управління її якістю (за результатами аналізу поглядів вітчизняних вчених) / С.А. Мороз // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2018. – №4. – С. 16–21
  2. Мороз С.А. Інтернаціоналізація вищої освіти як інструмент забезпечення її якості: розмежування компетенції суб’єктів державного управління та адміністрацій ЗВО / С.А. Мороз // Публічне управління та митне адміністрування. – 2019. – №1(20). – С. 75–85
  3. Мороз С.А. Міжнародний досвід використання інструменту інтернаціоналізації вищої освіти як підґрунтя для вдосконалення механізмів державного управління її якістю / С.А. Мороз // Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління») – 2019. – Вип. 1 (10). – С. 268–279
  4. Мороз С.А. Особливості використання механізмів державного управління інтернаціоналізацією вищої освіти та напрями їх удосконалення /
  С.А. Мороз // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2019. – Вип. 10. – С. 94–101
  5. Мороз С.А. Механізм інтернаціоналізації освітньої діяльності закладів вищої освіти: взаємодія держави та університету в забезпеченні якості вищої освіти / С.А. Мороз // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електронне наукове фахове видання ХНТУ. – 2019. – №2. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/19.pdf
  6. Мороз С.А. Досвід Китаю у забезпеченні розвитку галузі освіти як підґрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти України / С.А. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – №9. – С. 70–77
  7. Мороз С.А. Оцінювання якості вищої освіти студентами з Китаю як підґрунтя для використання його досвіду у вдосконалені системи управління
  освітянською галуззю України / С.А. Мороз // Публічне урядування. – 2019. – №4. – С. 174–188
  8. Мороз С.А. Відповідність університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки студентів з Китаю / С.А. Мороз // Вісник післядипломної
  освіти (Серія «Управління та адміністрування»). – 2019. – №8 (37). – С. 46–70
  9. Мороз С.А. Компетенція держави у забезпеченні контролю якості надання університетами освітніх послуг: аналіз думки студентів китайських
  ЗВО / С.А. Мороз // Право та державне управління. – 2019. – №2, Т.2. – С. 267–276
  10. Мороз С.А. Результати оцінювання якості вищої освіти студентами українських ЗВО як підґрунтя для вдосконалення механізмів державного
  управління якістю надання освітніх послуг / С.А. Мороз // Вісник НАДУ (Серія «Державне управління»). – 2019. – №3. – С. 98–106
  11. Мороз С.А. Рівень державного контролю якості надання освітніх послуг у контексті поглядів студентів вітчизняних ЗВО / С.А. Мороз // Теорія
  та практика державного управління. – 2019. – №3. – С. 33–43
  12. Мороз С.А. Рівень відповідність університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки студентів вітчизняних ЗВО та напрями вдосконалення механізмів держаного управління системою вищої освіти / С.А. Мороз // Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління») – 2019. – Вип. 2 (11). – С. 303–315
  13. Мороз С.А. Якість вищої освіти як детермінанта добробуту людини та держави: оцінка студентів вітчизняних ЗВО [електронний ресурс] / С.А.
  Мороз // Публічне адміністрування та національна безпека. – 2019. – №4. – Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-4-5203
  14. Мороз С.А. Результати оцінювання студентами вітчизняних ЗВО рівня прояву детермінант якості вищої освіти як підґрунтя для вдосконалення
  механізмів державного управління її забезпеченням / С.А. Мороз // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. – 2020. – №3(9). – C.
  306-320. – Режим доступу: http://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky.html
  15. Мороз С.А. рівень відповідальності основних суб’єктів управління за підвищення якості вищої освіти (за результатами аналізу думки українських студентів) / С.А. Мороз // Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління») – 2020. – Вип. 1 (12). – С. 373–387
  16. Мороз С.А. Рівень відповідність університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки працедавців та напрями вдосконалення механізмів
  державного управління у сфері забезпечення якості вищої освіти / С.А. Мороз // Актуальні проблеми державного управління – 2020. – №1(57). – С. 309–317