Грабар Наталія Сергіївна

науковий співробітник ,  кандидат наук з державного управління

Освіта

2005 р. – закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” за спеціальністю «Газотурбінні установки та компресорні станції». Диплом ХА № 27417710);
2006 р. – закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” за спеціальністю «Фінанси». Диплом ДСК № 108124);
2019 р. захистила дисертацію на тему: «Феномен бюрократизму в умовах становлення системи публічного управління в Україні») на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (диплом ДК № 053009 від 20 червня 2019 р.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Бюрократія та бюрократизм в умовах становлення системи публічного управління в Україні
Механізми інформаційної безпеки України.

Нагороди та відзнаки

Подяка Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2012 р.);
Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові України (2015 р.);

https://orcid.org/0000-002-8529-3505

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lgvdj94AAAAJ&hl=uk

Основні наукові праці

  1. Грабар Н. Шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. № 1 (47). С. 33–39.
  2. Грабар Н. Система надання адміністративних послуг населенню в Україні: підвищення якості послуг в нових реаліях // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. Вип. 3 (30). С. 52–58.
  3. Грабар Н. Теорія раціональної бюрократії М. Вебера як архетип сучасної моделі публічного управління // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. Вип. 3 (54). С. 37–43.
  4. Грабар Н. Бюрократія як суспільно-політичний феномен: генезис теорії та можливості інтерпретації в сучасних державноуправлінських практиках // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. № 3. С. 16–24.
  5. Грабар Н. Світові практики протидії бюрократизму: досвід для України // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. № 2 (52). С. 185–195.
  6. Грабар Н. Мировой опыт преодоления бюрократизма в публичном управлении и возможности его использования в Украине // Власть и общество : науч. журн. Тбилиси : Изд-во Грузин. техн. ун-та, 2018. № 4. С. 25–35.
  7. Грабар Н. Напрями раціоналізації бюрократичної діяльності в Україні // Інтернаука : міжнар. наук. журн. 2018. № 21. С. 10–16.
  8. Грабар Н. Аксіологічні виміри бюрократизму: теоретико- методологічний аспект // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. Вип. 1 (64). С. 50–62.
  9. Грабар Н. Інформаційна безпека в умовах становлення глобального інформаційного суспільства [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1461.
  10. Грабар Н. Механізми інформаційної безпеки України в умовах інформаційного глобалізму // Право та державне управління: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2 том 1.