Атестація здобувачів вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» проводиться у формі атестаційного екзамену, який орієнтований на діагностику рівня теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 242 «Туризм» у сфері рекреації та туризму.

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 1. Програма атестаційного екзамену
2. Теоретичні питання до атестаційного екзамену
3. Практичні питання до атестаційного екзамену
4. Рекомендована література

Переддипломна практика здобувачів вищої освіти здійснюється на випускному курсі та орієнтована на закріплення і поглиблення теоретичних знань, здобуття умінь і навичок з виконання виробничих функцій та типових завдань діяльності, якими повинен володіти випускник-бакалавр для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 242 «Туризм» у сфері туризму та розглядається як адаптація здобувачів до умов і характеру майбутньої професійної діяльності.

Після закінчення практики здобувачі готують звіт та захищають його у формі підсумкового контролю – диференційованого заліку в присутності екзаменаційної комісії.

Проходження переддипломної практики здобувачами передбачено робочим навчальним планом за спеціальністю 242 «Туризм» після складання атестаційного екзамену протягом 4-х тижнів:

  • для очної (денної) форми навчання – у травні поточного року (35-38 тиждень);
  • для заочної (дистанційної) форми навчання – у жовтні – листопаді поточного року (8-11 тиждень).
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 1. Програма переддипломної практики
2. Основні етапи проходження переддипломної практики та орієнтовний розподіл часу
3. Методичні вказівки до проведення
4. Зразки документів для проходження переддипломної практики та написання звіту:
4.1. Титульний аркуш звіту
4.2. Індивідуальний план
4.3. Щоденник
4.4. Направлення на практику
4.5. Відгук керівника від бази практики
4.6. Висновок керівника практики від університету
4.7. Характеристика здобувача-практиканта

Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти – це індивідуальне завдання науково-дослідницького, організаційного, технічного, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке виконується здобувачем на завершальному етапі його навчання й є однією з форм атестації шляхом виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати у процесі розв’язування конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань.

Тематика та порядок виконання кваліфікаційних робіт визначається кафедрою менеджменту навчально-науково-виробничого центру Університету з урахуванням актуальних наукових і практичних питань за спеціальністю 242 «Туризм».

Кваліфікаційні роботи та супровідні документи до них після захисту передаються кафедрою менеджменту до архіву Університету в паперовому та електронному вигляді, де вони зберігаються відповідно до вимог чинного законодавства. Кваліфікаційні роботи заносяться також і до репозитарію Університету

Виконання здобувачами кваліфікаційної роботи передбачено робочим навчальним планом за спеціальністю 242 «Туризм» після проходження переддипломної практики:

  • для очної (денної) форми навчання – з останнього тижня травня по перші три тижня червня поточного року (39-42 тиждень навчання);
  • для заочної (дистанційної) форми навчання – з третього тижня листопада по перші два тижня лютого поточного року (12-24 тиждень).

Захист кваліфікаційної роботи є атестацією здобувачів, який відбувається після подачі готової кваліфікаційної роботи та документів до неї на кафедру менеджменту та отримання допуску до захисту:

  • для очної (денної) форми навчання – 43 тиждень (четвертий тиждень червня);
  • для заочної (дистанційної) – 25 тиждень (третій тиждень лютого).
ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 1. Програма виконання та захисту кваліфікаційної роботи
2. Етапи виконання та захисту кваліфікаційної роботи
3. Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи
4. Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт
5. Зразки документів для виконання та захисту кваліфікаційної роботи:
5.1. Заява
5.2. Титульний аркуш роботи
5.3. Завдання до кваліфікаційної роботи
5.4. Анотація роботи
5.5. Відгук керівника
5.6. Рецензія на роботу
5.7. Довідка про впровадження результатів дослідження
5.8. Зміст роботи
5.9. Вступ роботи
5.10. Висновки роботи
5.11. Оформлення списку використаних джерел