Наукова діяльність

   Наукова діяльність кафедри менеджменту планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою освітнього процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри, потреб університету та вимог стейкхолдерів.
   На базі кафедри менеджменту з 2022 року започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика розвитку туризму: досвід, проблеми, інновації».
   Особлива увага на кафедрі приділяється студентській науковій роботі, що сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи та сприяє розкриттю і розвитку їх творчого потенціалу. У 2022 році на кафедрі відповідно до Положення про наукове товариство курсантів (студентів, слухачів),ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених Національного університету цивільного захисту України створено два наукові гуртки «Анімація в туризмі» та «Менеджмент туризму». Апробація результатів наукових студентських досліджень проводиться на всеукраїнських та міжнародних студентських конкурсах, конференціях, семінарах та круглих столах.

Звіт із науково-дослідної роботи за 2020-2021 навчальний рік

Звіт із науково-дослідної роботи за 2021-2022 навчальний рік

Звіт із науково-дослідної роботи за 2022-2023 навчальний рік

НАУКОВІ ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 ТУРИЗМ


На кафедрі менеджменту відбувся захист курсових робіт

 7 грудня 2023 р. здобувачами вищої освіти 3 курсу групи Т-21-731 відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Технології туристичної діяльності». Під час виконання курсової роботи здобувачі продемонстрували гарні знання, уміння й навички, які отримали в ході опанування освітніх програм дисциплін професійного спрямування, зокрема дисципліни «Технології туристичної діяльності».
 Екзаменаційною комісією у складі завідувачки кафедри Неллі Леоненко, доцентів кафедри Олени Поступної (голова комісії) та Діни Тюріної були вчасно надані всі необхідні для захисту матеріали: курсові роботи, висновки перевірки робіт на плагіат, презентаційні матеріали та доповіді. Гостями заходу були начальник навчально-науково-виробничого центру – професор Світлана Домбровська, а також здобувачі вищої освіти 2 курсу, які набували досвіду з виконання та захисту курсової роботи. Здобувачі вищої освіти 3 курсу продемонстрували свої знання, вміння і навички з технологій організації таких видів туризму, як спортивного, велосипедного, екологічного, повітряного, мілітарного, містичного, лікувально-оздоровчого. Найбільш цікавими виявились курсові роботи і презентації основних результатів дослідження таких здобувачів, як Завади Євгенії, Загинайко Вікторії, Ляшенко Ангеліни та Склярової Анастасії.

Вітаємо всіх здобувачів групи Т-21-731 з успішним захистом курсових робіт та бажаємо подальших освітньо-практичних і наукових успіхів.

   
   
preview

  


Засідання студентського наукового гуртка

  З метою створення сприятливих умов для розвитку і реалізації наукового потенціалу молоді, формуванню в неї наукового мислення і навичок дослідницької роботи, а також популяризації наукової діяльності, у 2022 році на кафедрі менеджменту відповідно до Положення про наукове товариство курсантів (студентів, слухачів),ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених Національного університету цивільного захисту України, затвердженого наказом НУЦЗ України від 29 листопада 2019 р. № 231, створено два наукові гуртки «Анімація в туризмі» та «Менеджмент туризму».
   У 2023/2024 н.р. перше онлайн-засідання студентських наукових гуртків відбулося 12 жовтня. Його організували і провели завідувач кафедри, д-р з держ. упр., доц. Леоненко Н. А. та доцент кафедри, канд. пед. наук, доц. Тюріна Д.М. Здобувачі вищої освіти ознайомилися з основними напрямами наукової роботи та нормативними документами щодо діяльності наукового товариства НУЦЗУ. У ході засідання було визначено ряд проблемних питань та окреслено основні напрями наукової студентської роботи на 2023/2024 н. р.
  Після узгодження плану роботи студентського наукового гуртка, учасники заслухали звіт за минулий рік. Так, за 2022/2023 навчальний рік студенти брали участь у науково-комунікативних заходах (конференціях, наукових семінарах, форумах), публікували наукові тези та статті у співавторстві з викладачами, були учасниками олімпіад та подавали свої роботи на конкурси наукових робіт.
  У грудні 2022 р. за підсумками міжнародної освітньо-практичної Олімпіади з туризму, яка проходила на базі НТУ «Дніпропетровська політехніка», здобувачі вищої освіти 2 курсу отримали диплом і сертифікат. Диплом за І місце отримала Загинайко Віка (науковий керівник – завідувач кафедри, д-р з держ. упр., доц. Леоненко Н. А.).
Сертифікат за креативну та цікаву відео-презентацію отримала Євгенія Завада (науковий керівник – доц. кафедри, д-р з держ. упр., проф. Поступна О. В.).
  21 лютого 2023 р. практично всі здобувачі вищої освіти взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Теорія і практика розвитку туризму: досвід, проблеми, інновації», що проводилась на базі ННВЦ.
  Протягом 2022-2023 н. р. студенти брали активну участь у освітніх та наукових заходах, зокрема, в університетському конкурсі студентських наукових робіт, у конкурсі наукових робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗВО зі специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВСУ .
  Завада Євгенія здобула 1 місце у І-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Туризм», тема «Розвиток чорного військового туризму в Україні» (науковий керівник – доц. кафедри, д-р з держ. упр., проф. Поступна О. В.).
  Загинайко Вікторія здобула 2 місце у І-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Туризм», тема «Інклюзивний туризм: реалії сьогодення та перспективи розвитку» (науковий керівник – доц. кафедри, к.пед.наук, доц. Тюріна Д. М.).
  Склярова Анастасія здобула 1 місце у І-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом», тема «Формування державної політики у сфері туризму в Україні», (науковий керівник – канд. з держ. упр. Лопатченко І. М.).
  Лядер Андрій отримав диплом 1 ступеня за номінацією «Воєнна безпека, національна безпека, безпека державного кордону» у конкурсі наукових робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗВО зі специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВСУ, тема «Механізми формування кадрового потенціалу у сфері національної безпеки України», (науковий керівник – доц. кафедри, д-р з держ. упр., старш. досл. О. В. Помаза-Пономаренко А.Л.).

Здобувачі вищої освіти приймають участь у міжнародних конференціях з опублікуванням тез та отриманням відповідних сертифікатів.

 


 Відео-презентація «Екскурсія містом Кропивницький» здобувачки вищої освіти групи Т-21-721 Віки Загинайко (науковий керівник – завідувач кафедри, д.держ.упр., доцент Неллі Леоненко), яка отримала  диплом за І місце на Міжнародній освітньо-практичній олімпіаді з туризму, що проводилась на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Відео-презентація «Харків: від війни до війни» здобувачки вищої освіти групи Т-21-721 Євгенії Завади  (науковий керівник – д.держ.упр., професор Олена Поступна), яка отримала  сертифікат за креативну та цікаву відео-презентацію на Міжнародній освітньо-практичній олімпіаді з туризму, що проводилась на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

 


На кафедрі менеджменту відбувся захист курсових робіт

17 травня 2023 р. у здобувачів вищої освіти групи Тс-21-721 відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України». Під час виконання першої своєї курсової роботи здобувачі продемонстрували знання, уміння й навички, які отримали в ході опанування освітніх програм дисциплін професійного спрямування, зокрема дисципліни «Туристські ресурси України». Екзаменаційній комісії у складі завідувачки кафедри Неллі Леоненко, доцентів кафедри Олени Поступної (голова комісії) та Діни Тюріної були вчасно надані всі необхідні для захисту матеріали: курсові роботи, висновки перевірки робіт на плагіат, презентаційні матеріали та доповіді.
Здобувачі вищої освіти розглянули та проаналізували туристські ресурси таких областей України, як Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Харківської. Здобувачі самостійно розробили та запропонували одноденні програми туристичних турів по видатним туристичним об’єктам досліджуваної області, визначили їх ефективність та прибутковість. Дискусія за темами курсових робіт виявилася цікавою, корисною, а відповіді на запитання членів комісії були науково обґрунтованими та повними.
Найбільш цікавими виявились курсові роботи та презентації основних результатів дослідження таких здобувачів, як Діщука Михайла, Завади Євгенії, Загинайко Вікторії, Ляшенко Ангеліни, Склярової Анастасії.
Вітаємо всіх здобувачів групи Тс-20-721 з успішним захистом курсових робіт та бажаємо подальших освітньо-практичних і наукових успіхів.

 

 


Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика розвитку туризму: досвід, проблеми, інновації»

21 лютого на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України у дистанційному форматі відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика розвитку туризму: досвід, проблеми, інновації». Учасниками конференції стали понад 155 наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти туристичних спеціальностей з різних українських закладів вищої освіти   та фахівці сфери туризму.

Привітали конференцію від НУЦЗУ проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Андронов і проректор – начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Світлана Домбровська.

Відео-привітання надіслали вельмишановні колеги з Івано-Франківського національного університету нафти і газу – завідувач кафедри туризму, доктор технічних наук, професор Людмила Архипова; Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – доцент кафедри туризму, кандидат наук з державного управління, доцент Олена Ахмедова; Національного авіаційного університету (м. Київ) – завідувач кафедри економіки та бізнес-технологій, доктор економічних наук, доцент Оксана Чумак; Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук державного управління, доцент Едуард Щепанський; Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – професор кафедри туристичного бізнесу та країнознавства, доктор наук з державного управління, професор Вікторія Сичова; обласного комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму» - директор, кандидат наук з державного управління Валентина Холодок та науковці інших закладів вищої освіти України, а також фахівці-практики туристичної галузі.

Після пленарного засідання робота конференції тривала у секціях за такими тематичними напрямами: глобальні проблеми людства і розвиток туризму; інституціональне та нормативно-правове забезпечення індустрії туризму в Україні; соціально-економічні аспекти функціонування туристичного бізнесу; інновінг в туристичній діяльності.

Активними учасниками конференції стали здобувачі вищої освіти навчально-науково-виробничого центру, які навчаються за спеціальністю «Туризм». З доповідями виступили: Завада Євгенія «Туристичний потенціал індустріальних об’єктів України»; Загинайко Вікторія «Інклюзивний туризм: сучасні можливості та післявоєнні реалії»; Макарова Діана «Наукові підходи до класифікації санаторно-курортних закладів у туристичній діяльності в контексті глобалізаційних процесів»; Склярова Анастасія «Розвиток хайкінгу та трекінгу в Україні»; Філенко Діана «Туристичний імідж: сутність та чинники впливу»; Українська-Ващенко Дарина «Державне регулювання індустрії туризму в Україні».

Яскравим завершенням конференції стала демонстрація відео-презентацій здобувачів вищої освіти Загинайко Вікторії і Завади Євгенії, які стали переможцями Міжнародної науково-практичної олімпіади з туризму наприкінці 2022 р. Їх відео «Екскурсія містом Кропивницький» і «Харків: від війни до війни» надихнули учасників на пошук нових ідей для майбутніх проектів у сфері туризму.

Більш детально з матеріалами конференції можна познайомитись за цим посиланням: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/17051/1/ZbirnikTurizm.pdf

Привітання гостей та учасників конференції: http://nnvc.nuczu.edu.ua/uk/zbirky-naukovykh-prats/konferentsii/11-kafedra-menedzhmenta/255-konferents-ji-kafedri-menedzhmenta


Здобувачі вищої освіти прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Війна та туризм» 

11 листопада 2022 року здобувачі ННВЦ денної форми навчання ОП «Туризм» прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Війна та туризм», яка відбулася у Київському національному університеті імені Тараса Шевченко. Бондаренко Вікторія (гр. Тс-21-721) та Загинайко Вікторія (гр. Тс-21-721) у співавторстві з завідувачем кафедри менеджменту, керівником наукового гуртка «Анімація в туризмі» Неллі Леоненко підготували тези доповідей на тему «Туризм в Україні під час війни: глобальні виклики та оптимальні шляхи відновлення»


Здобувачі вищої освіти ННВЦ взяли участь у Міжнародному студентському науковому форумі

4-5 жовтня 2022 року здобувачі вищої освіти ННВЦ денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю «Туризм», Діана Філенко (група Т- 19-741, 4 курс) і Ангеліна Ляшенко (група Тс-21-721, 2 курс) взяли участь у Міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», який проводив Львівський національний університет природокористування. Здобувачі вищої освіти під керівництвом доцента кафедри менеджменту, керівника наукового гуртку «Менеджмент туризму» Олени Поступної підготували наукові тези доповіді, які опубліковані в матеріалах Форуму, та виступили на секціях з такими темами доповідей: «Організація волонтерського туризму в селі як один із способів підтримки молоді» (Діана Філенко), «Розвиток екотуризму – перспективний напрямок розвитку сільських територій в Україні» (Ангеліна Ляшенко).

 


На кафедрі менеджменту відбувся захист курсових проектів

24 травня 2022 р. у здобувачів вищої освіти групи Тс-20-721 відбувся захист курсових проектів з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України». Під час виконання свого першого курсового проекту здобувачі вищої освіти продемонстрували знання, уміння й навички, які отримали в ході опанування дисциплін професійного спрямування. Екзаменаційній комісії у складі завідувачки кафедри Неллі Леоненко (голова комісії), доцента кафедри Олени Поступної та старшого викладача кафедри Наталії Грабар були вчасно надані всі необхідні для захисту матеріали: курсові проекти, висновки перевірки робіт на плагіат, презентаційні матеріали та доповіді. Здобувачі вищої освіти групи Тс-20-721 обрали цікаві теми, що характеризують, як різні види туризму, так і різноманітні туристсько-рекреаційні ресурси України. Здобувачі самостійно розробили та запропонували спеціалізовані туристичні тури, визначили їх ефективність та прибутковість. Дискусія за темами курсових робіт виявилася цікавою, корисною, а відповіді на запитання членів комісії були науково обґрунтованими.
Вітаємо здобувачів вищої освіти групи Тс-20-721 з успішним захистом курсових проектів і бажаємо подальших академічних і наукових успіхів.


На кафедрі менеджменту НУЦЗУ розпочалась щотижнева групова консультаційна робота з виконання здобувачами вищої освіти кваліфікаційної роботи

18 листопада 2021 року науково-педагогічний колектив кафедри менеджменту розпочав щотижневу групову консультаційну роботу з виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на денній формі навчання за спеціальністю «Туризм». Вступна консультація відбулась у дистанційному форматі. Здобувачі були ознайомлені з алгоритмом проходження атестації, переліком необхідної документації з оформлення кваліфікаційної роботи, особливостями роботи з науковими Internet-ресурсами, правилами та вимогами використання інформаційних джерел. 


Студенти спеціальності «Туризм» прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції курсантів, студентів та молодих вчених «Традиції та новації університетської науки в часі і просторі культури», що проходила 12.10.2021 р. на базі НУЦЗУ.
З доповідями виступили  Хижняк А.С. «Особливості системи освіти в Індії», Філенко Д.С. «Особливості сучасної системи вищої освіти Туреччини»,  Макарова Д.О. «Особливості сучасної системи вищої освіти Австралії».
Враховуючи змістовність доповіді та актуальність тематики, студенти нагородженні грамотами за участь у роботі секції «Історичне становлення і сучасний стан університетів».
Тези Горкуна А.О. на тему «Виникнення й розвиток перших музеїв в Україні» увійшли до збірки матеріалів конференції.
Під час конференції студенти мали можливість поспілкуватися на науковому рівні, обмінятися ідеями й обговорити актуальні проблеми, оволодіти практичними навичками ведення наукової дискусії.

Вітаємо всіх учасників конференції та бажаємо подальших творчих успіхів!

 


31 травня 2021 р. на кафедрі менеджменту ННВЦ відбувся захист курсових проектів з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України».Захист робіт проводився на засіданні екзаменаційної комісії, до складу якої увійшли: завідувач кафедри (голова комісії) – кандидат економічних наук Леоненко Н.А.; доцент кафедри (науковий керівник) – кандидат наук з державного управління Поступна О.В.; старший викладач кафедри – кандидат наук з державного управління Грабар Н.С.

Захист курсових проектів відбувся у дистанційному режимі. Студентами групи Т-19-721 були підготовлені роботи, в яких характеризуються туристсько-рекреаційні ресурси таких областей, як Київської, Львівської, Сумської, Харківської та Херсонської. В роботах були розроблені та запропоновані туристичні тури по цим областям та визначено їх ефективність. Доповіді студентів супроводжувались цікавимипрезентаційними матеріалами. Відповіді студентів на запитаннячленів комісії були чіткі й науково обґрунтованими.

Вітаємо студентів з успішним захистом курсових проектів і бажаємо подальших навчальних і наукових успіхів.

 

 


Перша перемога студентки ННВЦ НУЦЗ України у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 242 «Туризм» 24 березня у дистанційному режимі на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 242 "Туризм". Цьогоріч було представлено 100 наукових робіт молодих учених з різних закладів вищої освіти України. За результатами рецензування до участі у підсумковій конференції були запрошені автори 24 наукових робіт, які представили свої здобутки в онлайн-режимі.
За підсумками конкурсу ІІІ місце виборола студентка 2 курсу навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Діана Філенко під керівництвом доцента кафедри менеджменту Олени Поступної. Результати наукового дослідження на тему «Розвиток туристсько-рекреаційного комплексу Харківської області: стан, проблеми, перспективи», їх представлення студенткою та захист в режимі он-лайн отримали високу оцінку конкурсної комісії.

 
 

 Вітаємо переможців! Натхнення та подальших наукових здобутків!


Монографії

1. Леоненко Н.А. Державне регулювання туристичної сфери: теорія, методологія, практика: монографія / Н.А. Леоненко. - X.: НУЦЗУ, 2021. - 324 с

Монографію присвячено розв'язанню актуальної наукової проблеми щодо теоретико-методологічного обгрунтування та розробки практичних рекомендацій з оптимізації механізмів державного регулювання туристичної сфери України. Окреслено і обгрунтовано необхідність системного підходу впровадження сучасних державних заходів розвитку туристичної сфери в період карантину, які в межах концепцій, доктрин та стратегій передбачають забезпечення високої результативності з боку державних і недержавних інституцій. Розкрито основні принципи і найбільш важливі в сучасних умовах напрямки державної політики у сфері туризму в контексті забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та посилення її позицій на світовому ринку гуризму. Монографія рекомендована для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, задіяних у туристичній сфері.

 

 

2. Палюх В.В., Грабар Н.С., Порока С.В. Державне регулювання зеленого туризму в Україні: монографія. X.: «Діса плюс», 2021. 202 с

У монографії досліджено розвиток зеленого туризму в Україні та науково обгрунтовані теоретичні засади щодо механізмів державного регулювання розвитку зеленого туризму в Україні. Визначено, що розвиток зеленого туризму в Україні має багато проблем, які потребують розв'язання шляхом взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що є досить актуальним в умовах децентралізації і формування об'єднаних територіальних громад і тому виникає необхідність вирішувати перш за все питання фінансової, законодавчої підтримки, проведення виваженої політики державного регулювання, зокрема й на регіональному рівні.

 

 

 

3. Домбровська С. М., Білотіл О. М., Помаза-Пономаренко А. Л.  Державне регулювання туристичної галузі України : монографія / С М. Домбровська, О. М. Білотіл, А. Л. Помаза-Пономаренко - X.: НУЦЗУ, 2016.-196 с.

Монографія присвячена теоретичному обґрунтуванню механізмів державного регулювання ринку туристичних послуг України, що реалізуються через державні програми стратегічного розвитку і сприяють активізації й підвищенню рівня інформаційно-фінансового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення в інфраструктурі туризму. Проведено аналіз місця та ролі державних органів влади в регулюванні основних процесів надання туристичних послуг: розглянуто механізми впливу на розвиток галузі туризму, виявлено недоліки, наведено особливості інвестиційних процесів у ринкових умовах інтеграції України в європейський економічний простір. Запропоновано методику формування концепції державної політики розвитку та регулювання ринку туристичних послуг України, що може бути використана для розподілу державного й місцевих бюджетів відповідно до вагомості пріоритетних напрямків.

 

4. Мельниченко О. А., Шведун В. О.  Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. Харків: Вид-во НУЦЗУ,2017. 153 с.

У монографії розглянуто особливості розвитку індустрії туризму в Україні. Видання адресовано студентам, аспірантам, викладачам і науковцям і працівникам, а також усіх, хто цікавиться теоретичними та прикладними аспектами розвитку вітчизняної індустрії туризму.