Наукова діяльність

НАУКОВІ ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 ТУРИЗМ


На кафедрі менеджменту відбувся захист курсових проектів

24 травня 2022 р. у здобувачів вищої освіти групи Тс-20-721 відбувся захист курсових проектів з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України». Під час виконання свого першого курсового проекту здобувачі вищої освіти продемонстрували знання, уміння й навички, які отримали в ході опанування дисциплін професійного спрямування. Екзаменаційній комісії у складі завідувачки кафедри Неллі Леоненко (голова комісії), доцента кафедри Олени Поступної та старшого викладача кафедри Наталії Грабар були вчасно надані всі необхідні для захисту матеріали: курсові проекти, висновки перевірки робіт на плагіат, презентаційні матеріали та доповіді. Здобувачі вищої освіти групи Тс-20-721 обрали цікаві теми, що характеризують, як різні види туризму, так і різноманітні туристсько-рекреаційні ресурси України. Здобувачі самостійно розробили та запропонували спеціалізовані туристичні тури, визначили їх ефективність та прибутковість. Дискусія за темами курсових робіт виявилася цікавою, корисною, а відповіді на запитання членів комісії були науково обґрунтованими.
Вітаємо здобувачів вищої освіти групи Тс-20-721 з успішним захистом курсових проектів і бажаємо подальших академічних і наукових успіхів.


На кафедрі менеджменту НУЦЗУ розпочалась щотижнева групова консультаційна робота з виконання здобувачами вищої освіти кваліфікаційної роботи

18 листопада 2021 року науково-педагогічний колектив кафедри менеджменту розпочав щотижневу групову консультаційну роботу з виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на денній формі навчання за спеціальністю «Туризм». Вступна консультація відбулась у дистанційному форматі. Здобувачі були ознайомлені з алгоритмом проходження атестації, переліком необхідної документації з оформлення кваліфікаційної роботи, особливостями роботи з науковими Internet-ресурсами, правилами та вимогами використання інформаційних джерел. 


Студенти спеціальності «Туризм» прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції курсантів, студентів та молодих вчених «Традиції та новації університетської науки в часі і просторі культури», що проходила 12.10.2021 р. на базі НУЦЗУ.
З доповідями виступили  Хижняк А.С. «Особливості системи освіти в Індії», Філенко Д.С. «Особливості сучасної системи вищої освіти Туреччини»,  Макарова Д.О. «Особливості сучасної системи вищої освіти Австралії».
Враховуючи змістовність доповіді та актуальність тематики, студенти нагородженні грамотами за участь у роботі секції «Історичне становлення і сучасний стан університетів».
Тези Горкуна А.О. на тему «Виникнення й розвиток перших музеїв в Україні» увійшли до збірки матеріалів конференції.
Під час конференції студенти мали можливість поспілкуватися на науковому рівні, обмінятися ідеями й обговорити актуальні проблеми, оволодіти практичними навичками ведення наукової дискусії.

Вітаємо всіх учасників конференції та бажаємо подальших творчих успіхів!

 


31 травня 2021 р. на кафедрі менеджменту ННВЦ відбувся захист курсових проектів з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України».Захист робіт проводився на засіданні екзаменаційної комісії, до складу якої увійшли: завідувач кафедри (голова комісії) – кандидат економічних наук Леоненко Н.А.; доцент кафедри (науковий керівник) – кандидат наук з державного управління Поступна О.В.; старший викладач кафедри – кандидат наук з державного управління Грабар Н.С.

Захист курсових проектів відбувся у дистанційному режимі. Студентами групи Т-19-721 були підготовлені роботи, в яких характеризуються туристсько-рекреаційні ресурси таких областей, як Київської, Львівської, Сумської, Харківської та Херсонської. В роботах були розроблені та запропоновані туристичні тури по цим областям та визначено їх ефективність. Доповіді студентів супроводжувались цікавимипрезентаційними матеріалами. Відповіді студентів на запитаннячленів комісії були чіткі й науково обґрунтованими.

Вітаємо студентів з успішним захистом курсових проектів і бажаємо подальших навчальних і наукових успіхів.

 

 


Перша перемога студентки ННВЦ НУЦЗ України у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 242 «Туризм»
24 березня у дистанційному режимі на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 242 "Туризм". Цьогоріч було представлено 100 наукових робіт молодих учених з різних закладів вищої освіти України. За результатами рецензування до участі у підсумковій конференції були запрошені автори 24 наукових робіт, які представили свої здобутки в онлайн-режимі.
За підсумками конкурсу ІІІ місце виборола студентка 2 курсу навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Діана Філенко під керівництвом доцента кафедри менеджменту Олени Поступної. Результати наукового дослідження на тему «Розвиток туристсько-рекреаційного комплексу Харківської області: стан, проблеми, перспективи», їх представлення студенткою та захист в режимі он-лайн отримали високу оцінку конкурсної комісії.

 
 

 Вітаємо переможців! Натхнення та подальших наукових здобутків!


Монографії

1. Домбровська С. М., Білотіл О. М., Помаза-Пономаренко А. Л.  Державне регулювання туристичної галузі України : монографія / С М. Домбровська, О. М. Білотіл, А. Л. Помаза-Пономаренко - X.: НУЦЗУ, 2016.-196 с.

Монографія присвячена теоретичному обґрунтуванню механізмів державного регулювання ринку туристичних послуг України, що реалізуються через державні програми стратегічного розвитку і сприяють активізації й підвищенню рівня інформаційно-фінансового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення в інфраструктурі туризму. Проведено аналіз місця та ролі державних органів влади в регулюванні основних процесів надання туристичних послуг: розглянуто механізми впливу на розвиток галузі туризму, виявлено недоліки, наведено особливості інвестиційних процесів у ринкових умовах інтеграції України в європейський економічний простір. Запропоновано методику формування концепції державної політики розвитку та регулювання ринку туристичних послуг України, що може бути використана для розподілу державного й місцевих бюджетів відповідно до вагомості пріоритетних напрямків.

 

2. Мельниченко О. А., Шведун В. О.  Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. Харків: Вид-во НУЦЗУ,2017. 153 с.

У монографії розглянуто особливості розвитку індустрії туризму в Україні. Видання адресовано студентам, аспірантам, викладачам і науковцям і працівникам, а також усіх, хто цікавиться теоретичними та прикладними аспектами розвитку вітчизняної індустрії туризму.

 

3. Леоненко Н.А. Державне регулювання туристичної сфери: теорія, методологія, практика: монографія / Н.А. Леоненко. - X.: НУЦЗУ, 2021. - 324 с

Монографію присвячено розв'язанню актуальної наукової проблеми щодо теоретико-методологічного обгрунтування та розробки практичних рекомендацій з оптимізації механізмів державного регулювання туристичної сфери України. Окреслено і обгрунтовано необхідність системного підходу впровадження сучасних державних заходів розвитку туристичної сфери в період карантину, які в межах концепцій, доктрин та стратегій передбачають забезпечення високої результативності з боку державних і недержавних інституцій. Розкрито основні принципи і найбільш важливі в сучасних умовах напрямки державної політики у сфері туризму в контексті забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та посилення її позицій на світовому ринку гуризму. Монографія рекомендована для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, задіяних у туристичній сфері.

4. Палюх В.В., Грабар Н.С., Порока С.В. Державне регулювання зеленого туризму в Україні: монографія. X.: «Діса плюс», 2021. 202 с

У монографії досліджено розвиток зеленого туризму в Україні та науково обгрунтовані теоретичні засади щодо механізмів державного регулювання розвитку зеленого туризму в Україні. Визначено, що розвиток зеленого туризму в Україні має багато проблем, які потребують розв'язання шляхом взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що є досить актуальним в умовах децентралізації і формування об'єднаних територіальних громад і тому виникає необхідність вирішувати перш за все питання фінансової, законодавчої підтримки, проведення виваженої політики державного регулювання, зокрема й на регіональному рівні.