Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти ОП «Туризм»

 З метою реалізації прав здобувачів вищої освіти на формування індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням власного творчого потенціалу, особистісного росту та своїх професійних інтересів, гарант освітньо-професійної програми «Туризм» Леоненко Н. А та куратори груп Поступна О. В., Тюріна Д. М. провели бесіди зі здобувачами вищої освіти ОП «Туризм» щодо вибору освітніх компонентів. Здобувачі вищої освіти були ознайомлені з переліком вибіркових освітніх компонентів, з механізмом формування індивідуального плану, проінформовані щодо автоматизованої процедури їх обрання. Також було обговорено зміст запропонованих дисциплін, компетентності і програмні результати навчання, які можуть
отримати здобувачі.

 

На кафедрі менеджменту ННВЦ відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності «Туризм»

 На кафедрі менеджменту навчально-науково-виробничого центру 6 червня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм», галузь знань 24 «Сфера обслуговування», під головуванням кандидата наук з державного управління, доцента, директора обласного комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму» Валентини ХОЛОДОК.
До складу екзаменаційної комісії також увійшли: ЛЕОНЕНКО Неллі, завідувач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент (заступник голови); ДОМБРОВСЬКА Світлана, проректор – начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор; ПОСТУПНА Олена, доцент кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, професор; ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО Аліна, викладач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, старший дослідник, ТЮРІНА Діна, доцент кафедри менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент (секретар).
Представленні кваліфікаційні роботи виконані на актуальні теми, пройшли перевірку на наявність академічного плагіату; направлені на вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем туристичної сфери.
За результатами засідання члени екзаменаційної комісії відзначили, що компетенції, здобуті випускниками ОПП «Туризм», повністю відповідають стандартам вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем. Здобувачі вищої освіти продемонстрували сформованість загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму.
Члени комісії вдячні за роботу, цікавий та змістовний матеріал, яскраві та технічно оформлені презентації під час захисту кваліфікаційних робіт.
Вітаємо здобувачів з успішним захистом своїх кваліфікаційних робіт та бажає успіхів у професійній діяльності!
Миру нам і Перемоги!

 

 


На кафедрі менеджменту ННВЦ відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм»

24 травня 2023 року на кафедрі менеджменту навчально-науково-виробничого центру відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм», галузь знань 24 «Сфера обслуговування».
Екзаменаційну комісію очолювала ХОЛОДОК Валентина, директор обласного комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму», кандидат наук з державного управління, доцент.
До складу екзаменаційної комісії також увійшли: ЛЕОНЕНКО Неллі, завідувач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент (заступник голови); ДОМБРОВСЬКА Світлана, проректор – начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор; ПОСТУПНА Олена, доцент кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, професор; ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО Аліна, викладач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, старший дослідник; ТЮРІНА Діна, доцент кафедри менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент (секретар).
Кваліфікаційні роботи виконані на високому рівні, мають практичну спрямованість та значущість. Тематика направлена на вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем у туристичній сфері.
Здобувачі вищої освіти продемонстрували сформованість загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму.
За результатами публічного захисту екзаменаційна комісія відмітила, що компетенції, здобуті випускниками ОПП «Туризм», повністю відповідають стандартам вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем.
Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту щиро вітають здобувачів з успішним захистом своїх кваліфікаційних робіт та бажають успіхів у професійній діяльності!

 


На кафедрі менеджменту відбувся захист звітів про проходження переддипломної практики

17 травня 2023 р. здобувачі вищої освіти групи Т-19-741 захистили звіти про проходження переддипломної практики. Практику здобувачі-випускники проходили у змішаному форматі в Департаменті міжнародного співробітництва Харківської міської ради, Відділі культури, молоді та туризму Великописарівської селищної ради (Охтирський район Сумської області), ФОП «Туристична агенція гарячих путівок» (Івано-Франківська область).

Під час проходження практики здобувачі продемонстрували знання, уміння й навички, які отримали в ході опанування програм навчальних дисциплін професійного спрямування та здобули практичні професійні навички туристичного спрямування.

Екзаменаційній комісії у складі завідувачки кафедри Неллі Леоненко, доцента кафедри Олени Поступної (голова комісії) та старшого викладача кафедри Аліни Помази-Пономаренко були вчасно надані всі необхідні для захисту матеріали: направлення, щоденник та звіт про проходження практики, характеристики від бази практик, висновки керівника від університету, презентаційні матеріали та доповіді.  

Вітаємо всіх здобувачів групи Т-19-741 із захистом результатів переддипломної практики та бажаємо подальших успіхів на обраному шляху.

 

 


Обговорення ОПП «Туризм» на загальних зборах студентського самоврядування.
Пропозиції щодо проєкту ОПП «Туризм» 2023 навчального року

8 травня на загальних зборах студентського самоврядування навчально-науково-виробничого центру в он-лайн форматі відбулося обговорення ОПП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм і рекреація» (2023 року вступу).
Задля підвищення якості надання освітніх послуг для здобувачів вищої освіти, які навчаються за програмою «Туризм», було обговорено ряд питань, щодо якості забезпечення освітнього процесу та викладання освітніх компонентів.
У ході зустрічі, гарант ОПП «Туризм», завідувач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент Леоненко Н. А донесла до здобувачів інформацію про процес оновлення ОПП «Туризм», про зміни які відбулися в ОПП та звернулась до студентів із наданням пропозицій для їх врахування.
Гарант освітньої програми, доктор наук з державного управління Леоненко Н. А наголосила, що треба внести до ОПП пропозиції, які були зазначені Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, зокрема: перенесення освітньої компоненти «Туроперейтинг» на 7 семестр; ОК «Рекреаційні комплекси світу» на 3семестр; збільшення кредитів ОК «Туристичні ресурси України» та «Технології туристичної діяльності», враховуючи заплановані за дисциплінами виконання курсової роботи.
Здобувачі вищої освіти підтримали пропозицію щодо внесення до плану освітнього процесу підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Туризм» ОК «Первинна військово-професійна підготовка», «Дії в надзвичайних ситуаціях та протипожежна безпека», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства».
Також відбулося анкетування здобувачів вищої освіти ННВЦ щодо якості освітнього процесу в НУЦЗУ; щодо якості освітньої програми; щодо якості викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною; оцінки діяльності науково-педагогічного працівника очима здобувача вищої освіти.
Надані пропозиції будуть використанні в подальшому для удосконалення ОПП «Туризм», підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НУЦЗ України.

 


Тренінг «Наукова робота без плагіату та запозичень: поради бібліотекаря»

21 квітня в Національному університеті цивільного захисту України згідно з планом роботи Групи сприяння академічної доброчесності відбувся тренінг «Наукова робота без плагіату та запозичень: поради бібліотекаря». Спікером тренінгу стала завідувачка бібліотеки НУЦЗ України Наталія Повелиця, модератором - керівник групи сприяння академічної доброчесності, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Богдан Цимбал. Учасниками тренінгу за сприяння гарантів освітніх програм стали здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники університету. Під час заходу були надані поради стосовно необхідності дотримання систематизації інформації, власного стилю, правил цитувань та запам’ятовування літератури під час підготовки наукової роботи. Також було ознайомлено зі змістом основних положень нормативної бази України та університету відповідно до основних вимог академічної доброчесності, зокрема, Кодексом академічної доброчесності Національного університету цивільного захисту України.


Загальні збори студентського самоврядування ННВЦ

8 травня 2023 року відбулися загальні збори здобувачів вищої освіти навчально-науково-виробничого центру, де головною метою було проведення прямих таємних виборів:
o робочих органів студентського самоврядування;
o виборних представників з числа здобувачів вищої освіти ННВЦ до складу студентської ради університету;
o виборних представників з числа здобувачів вищої освіти ННВЦ на Конференцію студентського самоврядування університету.

За підсумками голосування головою Студентської ради ННВЦ було обрано студентку 2 курсу Заваду Євгенію Євгенівну.

Також, за результатами лічильної комісії було обрано:
•новий склад студентської ради ННВЦ, до якого увійшли:
1) Завада Євгенія Євгенівна;
2) Склярова Анастасія Олегівна;
3) Скирда Валерія Володимирівна;
4) Загинайко Вікторія Сергіївна;
5) Діщук Михайло Валентинович.

• претендента до складу студентської ради Університету – Заваду Євгенію Євгенівну;

• представників на Конференцію студентського самоврядування Університету:
1) Лядера Андрія Сергійовича;
2) Горкуна Максима Олександровича;
3) Скирду Валерію Володимирівну;
4) Загинайко Вікторію Сергіївну

На захід були запрошені завідувач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент Леоненко Н.А., куратор груп Т-19-20-21, доктор наук з державного управління, проф. Поступна О.В., куратор групи Т-21-711, кандидат педагогічних наук, доцент Тюріна Д.М.
Вітаємо новообраних лідерів студентського самоврядування навчально-науково-виробничого центру із обранням та зичимо творчої наснаги і креативних ідей, здатних згуртувати та активізувати студентство навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ.

 


Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми, які навчаються за ОПП «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

19 квітня 2023 року в Національному університеті цивільного захисту України відбулася атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування».
Екзаменаційну комісію очолювала ХОЛОДОК Валентина, директор обласного комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму», кандидат наук з державного управління, доцент.
До складу екзаменаційної комісії входили:
Заступник голови: ЛЕОНЕНКО Неллі, завідувач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент.
Члени:
- ДОМБРОВСЬКА Світлана Миколаївна проректор – начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор;
- ПОСТУПНА Олена, доцент кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, професор;
- ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО Аліна, викладач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, старший дослідник,
Під час атестаційного іспиту здобувачі вищої освіти продемонстрували набуті під час навчання теоретичні знання, практичні навички, вміння самостійно розробляти і організовувати туристичні та екскурсійні програми, індивідуальні програми туристичного супроводу, а також сформованість загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму.
Екзаменаційна комісія відмітила, що компетенції, здобуті випускниками ОПП «Туризм», повністю відповідають стандартам вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем.
Вітаємо здобувачів освіти з успішною здачею атестаційного іспиту зі спеціальності «Туризм» та бажаємо успіхів у професійній діяльності, втілення в життя задумів та сподівань!!


На кафедрі менеджменту відбувся науково-виховний захід, присвячений Всесвітньому дню захисту тварин

4 жовтня 2022 року в рамках роботи наукового гуртку «Менеджмент туризму» (керівник – професор Олена Поступна) відбувся науково-виховний захід, присвячений Всесвітньому дню захисту тварин. На заході були присутні Проректор Національного університету – начальник навчально-науково-виробничого центру, професор Світлана Домбровська, завідувач кафедри менеджменту, доцент Неллі Леоненко, науково-педагогічні працівники кафедри, начальник наукового відділу з проблем управління цивільного захисту, професор Вікторія Шведун та здобувачі вищої освіти денної форми навчання.
Професор Світлана Домбровська поділилася своєю історією порятунку, допомоги та пошуку нової сім’ї для покинутих домашніх тварин під час активної фази війни. Історіями порятунку тварин, особливостями волонтерської роботи та менеджментськими технологіями, які використовуються в роботі ветеринарної клініки «Кузя», поділилася її засновник-директор Вікторія
Шведун.
З цікавими доповідями про права тварин та їх захист виступили здобувачі ННВЦ. Особливий акцент вони зробили на історіях про порятунок тварин під час війни: «Ставлення до тварин у світі» (Діана Філенко), «Врятовані тварин під час війни в Україні» (Вікторія Бондаренко), «Врятовані тварин з міста Буча Київської області» (Анастасія Склярова), «Врятовані тварини у Харківському екопарку і зоопарку» (Валерія Скирда), «Врятовані домашні тварини українськими військовими» (Євгенія Завада). На заході науково-педагогічні працівники й здобувачі продемонстрували своїх улюбленців, поділилися історіями про них. Всі учасники отримали багато позитивних емоцій.
Наприкінці заходу було наголошено на тому, що, відзначаючи Всесвітній день захисту тварин, ми особистими справами вносимо свій посильний внесок у цю необхідну та добру справу. День тварин – це привід нагадати людям про їхню відповідальність, підвищити свідомість суспільства щодо необхідності захисту тварин.

 

 


Всесвітній день туризму

Кожного року 27 вересня весь світ відзначає Всесвітній день туризму. (27.09.1970 р. набув чинності Статут Всесвітньої туристської організації (UNWTO)). Мета Всесвітнього дня полягає у тому, щоб привернути увагу міжнародного товариства до важливості туризму, його соціального, культурного, політичного і економічного значення. Головними об’єктами заради яких туристи вирушають у путь, зазвичай, є об’єкти культурної спадщини як пам’ятки історії.

 Найстрашнішим днем для громадян України, які дуже люблять подорожувати, став день початку війни – 24 лютого 2022 р. Війна завжди є сумною складовою в історії людського розвитку, оскільки несе смерть, біль, страждання та руйнування для всіх її учасників. Вона безжальна до пам’яті.

Разом із виробничими, соціально-побутовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктурними, відновлення яких потребує значних грошових і людських ресурсів, у війні також страждають і об’єкти культурної спадщини, наслідки руйнувань яких мають ґрунтовний довготривалий характер.

Через 16 днів після початку війни Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про «збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України». З того часу кожного дня фіксуються всі руйнування й пошкодження та складається реєстр. Лише за перші два місяці на Харківщині було зруйновано або пошкоджено 8 пам’яток культурної спадщини та 80 пам’ятників архітектури.

Вже зараз можна говорити про важкі негативні наслідки, спричинені навмисними злочинами (знищення, незаконне привласнення, вивезення культурних цінностей, акти вандалізму), які здійснюють російські військові на території України. Велика чисельність вже зруйнованих об’єктів культурної спадщини в Україні станом на сьогодні дає підстави стверджувати, що вони є прицільним об’єктом нападу з боку російських військових з метою знищення історії й культури українського народу.

Впевненні, що війна скоро закінчиться й ми зможемо відновити найцінніше що у нас є – нашу історію і культуру. До нас будуть приїжджати туристи з усіх куточків Землі лише для того, щоб подивитися на наш героїчний народ. А туризм буде найприбутковішою сферою економіки.

Вітаємо вас, наші здобувачі вищої освіти, з Всесвітнім днем туризму! Цікавих вам подорожей і незабутніх вражень!

 

 

Дружній турнір!

З нагоди Міжнародного дня Студента було організовано дружній турнір з боулінгу між студентами Навчально-науково-виробничого центру спеціальності «Туризм». Вітаємо наших здобувачів зі святом, бажаємо їм подальших здобутків та цікавого студентського життя! 
 
 

Відбулися організаційні збори здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня денної форми навчання

Відбулася онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти 1-3 курсів, які навчаються на денній формі навчання за спеціальністю «Туризм», з Проректором Національного університету – начальником навчально-науково-виробничого центру Світланою Домбровською, завідувачем кафедри  менеджменту Неллі Леоненко та викладачами кафедри. Метою зустрічі було дізнатися про емоційно-психологічний стан здобувачів вищої освіти, їх безпеку в умовах активної фази бойових дій, що ведуться на території України; з’ясувати стан, терміни та результати складання семестрових заліків; ознайомити з графіком та умовами проведення весняної екзаменаційної сесії, а також з графіком та особливостями закінчення навчального року в умовах війни.

 
 

23 грудня 2021 року відбулася онлайн-зустріч представників навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України: проректора – начальника навчально-науково виробничого центру Домбровської С. М., завідувача кафедри менеджменту Леоненко Н. А., доцента кафедри менеджменту Поступної О. В., доцента кафедри менеджменту Тюріної Д. М.  з учнями 10–11-х класів ліцеїв 6, 10, 12 м. Ізюм з метою інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо вступу на освітньо-професійну програму «Туризм».

Під час зустрічі було обговорено питання щодо переваг навчання в Національному університету цивільного захисту України; переліку конкурсних дисциплін, необхідних для вступу у 2022 році; терміну та вартості навчання; можливості навчання за програмою подвійних дипломів; стажування та проходження практики як на вітчизняних підприємствах туристичної індустрії, так і за кордоном.

 


В НУЦЗУ обрали Містера і Міс Університет 2021 року

10 грудня 2021 року у клубі Національного університету цивільного захисту України відбувся розважальний конкурс «Містер і Міс Університет – 2021 року». Представники і представниці усіх факультетів університету змагалися за право бути найерудованішими та найкмітливішими.

Розважальний конкурс включив 4 завдання. У першому, «Візитній картці», конкурсанти представили себе, свої девізи та свій факультет. Друге завдання було одним із складних – це відеозавдання «Факультетський ТікТок», в якому учасники розкрили гасло факультету, показали місцевих зірок, якщо вони є, і, взагалі, чим славиться і відрізняється їхній факультет. У творчому конкурсі представники факультетів продемонстрували свої творчі здібності в тому жанрі, який їм найбільше підкорився. А четвертий «Танцювальний конкурс» визначив такі якості учасників, як почуття ритму, синхронне виконання, артистичність і харизматичність.

Усі конкурсанти ретельно готувалися до виступу на сцені. Тож, компетентному журі, яке очолила заступниця начальника відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи університету Тетяна Андреєва, довелось важкувато. Поки журі, до складу якого увійшли директор будинку культури Індустріального району Харківської міської ради Оксана Шевченко, ведучий, шоумен, актор Олексій Сьомак, засновник компанії «ДИКОДРАЙВ», яка надає прокат самокатів та дріфткарів, хореограф і балетмейстер Дмитро Шутенко і директор з розвитку парку «АКВАЖУР» та арт-директор ресторану «Мельниця» Надія Слободянова, підбивали підсумки, для вболівальників з яскравими номерами виступили творчі колективи університету. Гостей свята розважали театральна студія «Лицедії» із оригінальним номером «Струни» (керівник Микола Целуйко); вокальний ансамбль «Аніма» із піснею «Він чекає на неї» (керівник Тетяна Репіна), а також збірна команда КВК «В наряді!» ( керівник Антон Мирошниченко).

Тож конкурс відбувся. Усі учасники були заохочені цінними подарунками від керівництва університету, а також від почесного журі вони отримали сертифікати на різні розважальні заходи.

Нагородження проводила голова журі Тетяна Андреєва. Так, у номінації «Містер Інтернет» переміг Дмитро Коршенко, у номінації «Міс Інтернет» перемогу отримала Анастасія Милько. У номінації «МІС ГРАЦІЯ» було нагороджено Юлію Руденко, у номінації «МІС ОРИГІНАЛЬНІСТЬ»  - Анастасію Милько. У номінації «МІС АРТИСТИЧНІСТЬ» перемогу отримала Діана Коротун, у номінації «МІСТЕР ГАЛАНТНІСТЬ» першим став Іван Кирюта. У номінації «МІСТЕР СТИЛЬ» нагороду отримав Олексій Бугорський, а у номінації «МІСТЕР КРЕАТИВ»  –  Сергій Логвіненко. У номінації «ДРУГА ВІЦЕ-МІС» нагороджено Євгенію Заваду, а у номінації  «ДРУГИЙ ВІЦЕ-МІСТЕР» –  Данила Ордієвича. У номінації  «ПЕРША ВІЦЕ-МІС» перемогу отримала Діана Божко, у номінації  «ПЕРШИЙ ВІЦЕ-МІСТЕР»  першим став Дмитро Коршенко.

А переможцями шоу-конкурсу «Містер і Міс УНІВЕРСИТЕТ – 2021 року»  стали Олександр Кір`ян та Даріна Кулеш.

Такий виховний захід, що став уже традиційним, формує потяг до прекрасного і позитивного, а також викликає позитивні емоції та залишає по собі незабутні враження.

Вітаємо наших переможців:

 

Дякуємо конкурсантам за участь у конкурсі «Містер і Міс Університет – 2021 року», зичимо вам подальших успіхів, наснаги, творчого натхнення!


Лекції провідних фахівців-практиків для здобувачів вищої освіти НУЦЗУ, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм»

У рамках проєкту «Запрошені лектори-практики» відбувся цикл тематичних лекцій для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України.

Директорка туристичної фірми Оксана Ноздрачова провела лекції з проблем формування індивідуальних програм туристичного обслуговування. Були розкриті особливості індивідуального туристичного продукту, механізми його розробки та просування, технології та правила організації індивідуальних туристичних послуг, особливості системи бронювання та організації транспортних перевезень.

Також здобувачі вищої освіти ознайомилися з порядком та правилами виплат працівникам, їхнім обліком та оподаткуванням, основними елементами та структурою оплати праці, особливостями обліку робочого часу на підприємствах туристичної індустрії. Лекцію провела головний бухгалтер ПОГ «Харківське учбово-виробниче підприємство №4» Оксана Якименко.


Виїзні заняття для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» до Харківського історичного музею ім. М.Ф. Сумцова

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм»  у рамках вивчення дисципліни «Історія та культура України» проведено виїзне практичне заняттяна базі Харківського історичного музею ім. М. Ф. Сумцова,одного з найбільших музеїв України. Студенти ознайомилися з детальною історією рідного краю з давніх часів і до сьогодення, оглянули експозицію "Слобожанщина".

Екскурсія виявилася не тільки пізнавальною, надавши студентам змогу поглибити свої знання з історії нашої країни та отримати масу задоволення, а й корисною з точки зору формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців з туризму, які вчилися організовувати подібні заходи, спостерігали за роботою працівників музею та екскурсовода.

Дякуємо працівникам Харківського історичного музею ім. М. Ф. Сумцоваза гостинність та професіоналізм!

 


25 листопада 2021 року кафедрою менеджменту навчально-науково-виробничого центру організовано профорієнтаційний захід для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» щодо можливості вступу до магістратури за освітньо-професійними програмами «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» та «Публічне управління та адміністрування».

На захід було запрошено науково-педагогічні працівники кафедри  публічного адміністрування у сфері цивільного захисту: завідувача кафедри, д-р наук з держ. упр., проф. Майстро С. В.; доц. кафедри, канд. екон. наук, доц. Батира Ю. Г.; доц. кафедри, канд. наук з держ. упр. Лопатченко І. М, які ознайомили майбутніх випускників з умовами вступу та навчання у магістратурі,  продемонстрували переваги та перспективи навчання за вказаними освітньо-професійними програмами у НУЦЗУ.


24-25 листопада 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України спільно з викладачем кафедри мовної підготовки Аліною Коваленко та майбутніми випускниками за освітньо-професійною програмою «Туризм» взяли участь у 18 Спеціалізованій виставці освітніх закладів для вступників «Освіта Харківщини».
У рамках заходу було проведено профорієнтаційну роботу з потенційними абітурієнтами шкіл Харкова та області; надано інформацію щодо конкурсних предметів ЗНО для вступу на спеціальність «Туризм», окреслено конкурентні переваги навчання за даною спеціальністю у НУЦЗУ.


26 листопада 2021 року  з метою профорієнтаційної роботи серед випускників 10-11-х класів представники навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Діна Тюріна та Станіслав Порока відвідали ліцеї № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 міста Куп’янськ.
Школярі отримали інформацію щодо освітньо-професійної програми «Туризм», переваг навчання у Національному університеті цивільного захисту України, міжнародної діяльності навчально-науково-виробничого центру, можливостей навчання за програмою подвійних дипломів, стажування та проходження практики за кордоном.
Бажаємо випускникам вдалого складання ЗНО та успішної вступної кампанії!

 

 


Зустріч здобувачів вищої освіти навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ із майбутнім роботодавцем

26 жовтня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України у рамках співпраці з роботодавцями відбулася зустріч здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Туризм», з керівником міжнародної молодіжної програми “Робота мрії” Фофановим Артемом. Під час заходу було обговорено питання щодо участі  студентів університету в міжнародному проєкті, що дозволить майбутнім фахівцям не тільки працювати у сфері гостинного бізнесу, а й дасть можливість застосувати свої теоретичні навички у практичній діяльності та зарекомендувати себе у туристичній сфері.


Загальні збори студентського самоврядування ННВЦ

22 жовтня 2021 року відбулися загальні збори здобувачів вищої освіти навчально-науково-виробничого центру (ННВЦ). Форма проведення – очно-дистанційна. На захід були запрошені начальник ННВЦ, проф. С.М. Домбровська, завідувач кафедри менеджменту Н.А. Леоненко, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, проф. С.В. Майстро , куратор груп Т-18-20, доц. О.В. Поступна, куратор групи Т-21-711, доц. Д.М. Тюріна.

На порядку денному головними питаннями були: звіт про роботу студентської ради (Студради) ННВЦ; вибори нового складу Студради. По першому питанню доповідала Голова Студради ННВЦ – Юлія Любченко з докладом «Про роботу Студентської ради ННВЦ за період з вересня 2019 р. по жовтень 2021 р.».

Шляхом прямого таємного голосування відбулося обрання нового складу Студради ННВЦ. За результатами лічильної комісії було обрано:

 • новий склад студентської ради ННВЦ:
 1. Діщук Михайло Валентинович;
 2. Завада Євгенія Євгенівна;
 3. Склярова Анастасія Олегівна;
 • претендента до складу студентської ради Університету – Заваду Євгенію Євгенівну;
 • представників на Конференцію студентського самоврядування Університету:
 1. Бондаренко Вікторія Борисівна;
 2. Діщук Михайло Валентинович;
 3. Завада Євгенія Євгенівна;
 4. Загинайко Вікторія Сергіївна;
 5. Лядер Андрій Сергійович;
 6. Ляшенко Ангеліна Романівна;
 7. Святний Владислав Валерійович;
 8. Скирда Валерія Володимирівна;
 9. Склярова Анастасія Олегівна;
 10. Федюкевич Анна Сергіївна.

Завідуючим кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, проф. Майстро Сергієм Вікторовичем був відзначений актив Студради ННВЦ та вручені подяки за активну участь у житті Університету та в органах студентського самоврядування, за сумлінне виконання своїх обов’язків і активну громадську позицію. Подяками були відмічені голова Студради – Юлія Любченко, заступник голови – Олена Статівка і секретарь Студради – Анжиліка Хижняк.

Дякуємо Юлії Любченко, Олені Статівці, Анжелікі Хижняк, які протягом двох років очолювали студентське самоврядування!  

Дякуємо всім здобувачам вищої освіти за те, що виявили активну громадську позицію!

Вітаємо Заваду Євгенію з обранням її головою Студради ННВЦ!

Вітаємо новообраний склад Студради ННВЦ!

Бажаємо новообраному активу творчої наснаги, плідної роботи у відповідальній й важливій справі! Бажаємо всім здобувачам вищої освіти освітньо-наукових та творчих успіхів і досягнень, ніколи не зупинятися на досягнутому, прагнути до виконання мрії! Нехай ваше студентське иття бути насиченим, яскравим і веселим!


Екскурсійний проєкт «Харків туристичний»

Релігійний туризм як суспільний інститут є важливим соціальним, економічним і культурним фактором будь-якої держави й має глибокі історичні корені. Останнім часом інтерес до релігійного туризму і паломництва у світі зростає. Студенти спеціальності «Туризм» навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України у рамках проєкту відвідали Свято-Покровський монастир та Паломницький відділ Харківської єпархії. Залучення майбутніх фахівців до релігійного туризму й особливостей його практичної організації в Україні стало цікавою сторінкою в студентському житті.

Екскурсанти ознайомилися з архітектурою храмів, святинями Покровського собору й Озорянської церкви, організацією та перспективами розвитку паломницького туризму в Україні, основними напрямками паломницьких турів. Студенти відвідали пам’ятку історії і культури Слобожанщини – Харківську Колегію, у якій свого часу викладав український просвітитель-гуманіст, філософ і поет Г. Сковорода,  помилувалися панорамою Харкова з дзвіниці  Свято-Покровського монастиря.


Здобувачі вищої освіти НУЦЗ України за спеціальністю «Туризм» взяли участь у волонтерській програмі «Друзі Харківського зоопарку»

Студенти працювали на різних локаціях: супроводжували екскурсії, слідкували за порядком, розповсюджували інформаційно-картографічну літературу, допомагали в регулюванні пропускного режиму та інше.

Волонтери мали змогу не тільки продемонструвати свої практичні вміння та навички, але й виявити творчий потенціал в екскурсійній сфері, проявити комунікативну майстерність.

Дякуємо студентам, кураторам Національного університету цивільного захисту України та всім причетним до організації цього заходу.


В гостях у туристичної компанії "Інтурист-Харків"

Одним із головних пріоритетів у підготовці майбутніх фахівців з туризму Національного університету цивільного захисту України є знайомство з підприємствами туристичної індустрії. Так, студенти спеціальності «Туризм» відвідали компанію "Інтурист-Харків", яка успішно працює в галузі туристичних послуг понад  20 років, демонструючи високу якість організації турів і лідерські позиції на ринку. За рішенням Генеральної дирекції Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління туристична компанія «Інтурист-Харків» нагороджена національним дипломом і званням «Краще підприємство України - 2021».  Компанія "Інтурист-Харків" є одним із стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Туризм», яка впроваджена на кафедрі менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України.

Генеральний директор, почесний працівник туризму України Пархоменко Олександр Михайлович ознайомив студентів із розвитком туристичної галузі в Україні та Харкові, особливостями діяльності сучасної туристичної компанії, «родзинками» туристичного бізнесу. Успішний керівник-практик мотивував майбутніх фахівців до навчання й творчої реалізації. Студенти поставили низку цікавих запитань і з превеликим задоволенням відвідали відділи компанії.


Здобувачі вищої освіти першого бакалаврського рівня, які навчаються за спеціальністю «Туризм», відвідали оновлений Харківський зоопарк

 

15 вересня 2021 р. в рамках освітньо-виховної роботи здобувачі 1-4 курсів першого бакалаврського рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Туризм» разом з кураторами груп – доцентом Поступною О.В. і доцентом Тюріною Д.М. відвідали оновлений Харківський державний зоологічний парк – об’єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, заснований у 1895 р.

Зоопарк було відкрито для відвідувачів після п’ятирічної реконструкції, тому здобувачі мали можливість одними з перших побачити кардинальні зміни, які відбулись у зоопарку та які вражають своїми масштабами – просторі вольєри для тварин на вулиці та великі приміщення для утримання тварин взимку, у яких витримані необхідний температурний і світловий режими; невеличкі красиві водойми, у яких вже заселені деякі їх мешканці – рожеві й чорні пелікани та інші птахи.

Оглядову екскурсію для здобувачів проводила пані Таміла, яка із захопленням розповідала цікаві історії про тварин та знайомила з такими експозиціями зоопарку, як «Стежка тигра», «Дика Австралія», «Гондвана», «Африканська савана», «Південна Америка», «Світ узбереж», «Планета мавп» та «Королівство слонів». Здобувачі почули цікаві історії та факти про азіатського слона Ауна, жирафа Дьому, сурикатів, гімалайського та бурого ведмідя, двогорбового верблюда, вовка, плямисту гієну, міссісіпського алігатора, суматранського орангутана, євразійську рись, левів, тигрів.

Отже, Харківський зоопарк, який розташований в центрі міста, став своєрідним оазисом. Це не просто експозиція тварин. Це барвистий світ природи, затиснутий посеред кам’яних джунглів великого міста. Під час екскурсії здобувачі отримали як морально-психологічне та пізнавальне задоволення, так і можливість ближче познайомитись з професією екскурсовода.  

Дякуємо керівництву Харківського державного зоологічного парку в особі його директора Олексія Григор’єва за можливість одними з перших відвідати зоопарк після його реконструкції та за отримання незабутніх вражень! Величезна вдячність екскурсоводу пані Тамілі за цікаву розповідь, розкриття таємниць зоопарку та його мешканців, за індивідуальний підхід до групи та шквал позитивних емоцій! Щиро дякуємо Олександрі Капінус за сприяння організації цікавого культурно-масового заходу.


Здобувачі вищої освіти першого бакалаврського рівня, які навчаються за спеціальністю «Туризм», відвідали оглядовий майданчик на даху Держпрому

2 вересня 2021 року в рамках освітньо-виховної роботи здобувачі 2-4 курсів першого бакалаврського рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Туризм», разом із викладачами навчально-науково-виробничого центру відвідали перший у Харкові висотний оглядовий майданчик на даху будівлі Держпрому (Будинку Державної промисловості) – пам’ятки архітектури в стилі конструктивізму, першого радянського хмарочоса, побудованого в 1925-1928 роках.

Відкриття майданчику було приурочено до 30-річчя Незалежності України в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». У Держпромі облаштували дві локації: внутрішнє приміщення з мультимедійним обладнанням та зону на даху 12-го поверху будівлі. За допомогою високих інформаційних технологій екскурсоводом було проведено оглядову екскурсію містом Харкова і Харківської області, визначено основні туристські магніти – історичні та культурні об’єкти, що приваблюють туристів.

Екскурсія на оглядовому майданчику була цікавою і пізнавальною. З  висоти 63 метрів розкривається захоплюючий вигляд міста Харкова: золоті куполи храмів; будівлі державних установ, вищих закладів освіти; корпуси промислових підприємств; зелень парків та береги міських річок; будівлі житлових масивів, побудованих у різні історичні епохи та ін.

Дякуємо організатору екскурсії Олександрі Ярославівні Капінус за можливість одними з перших відвідати оглядовий майданчик та за отримання незабутніх вражень!

 


 

 


Для майбутніх фахівців з туризму НУЦЗУ було організовано виїзні заняття до Запорізької області та м. Дніпро

В рамках проходження практики за освітньо-професійною програмою «Туризм» для бакалаврів  1- 3 курсів навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України було проведено виїзні заняття до Запорізької області та  м. Дніпро. Студенти університету побували на о. Хортиця, в музеї техніки Богуслаєва у м. Запоріжжя, в пмт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області, відвідали Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» у м. Мелітополь.

Метою проведення занять було не тільки ознайомлення майбутніх фахівців з туризму із туристичними родзинками Української держави, а й набуття студентами досвіду застосовувати у практичній діяльності принципів і методів організації та технології обслуговування туристів; розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінської, соціально-психологічної, економічної, техніко-технологічної), розвити здатність планувати та управляти часом під час проведення екскурсійної діяльності,  вміти творчо застосовувати набуті знання з організаційно-управлінських основ менеджменту у туризмі під час вирішенні загальних і   специфічних завдань в нових соціально-економічних умовах; ефективно організовувати, управляти і планувати різні види менеджменту туристично-спортивних та оздоровчих послуг тощо.

Під час проведених занять студенти самі проводили екскурсії та спілкувалися з фахівцями-практиками з питань організації екскурсійної діяльності, курортології, музеєзнавства.


11 лютого 2021 року представники навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, а саме: завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук Леоненко Неллі та ад’юнкт Станіслав Порока зустрілися з учнями 10-11-х класів Харківської спеціалізованої школи №93. Представники НУЦЗУ ознайомили школярів з умовами вступу та навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційною програмою за спеціальністю «Туризм». Учням була представлена інформація щодо необхідних для вступу сертифікатів ЗНО, можливості навчання за програмою подвійних дипломів, стажування та проходження практики за кордоном.

15 лютого 2021 року представники навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, а саме: завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук Леоненко Неллі та ад’юнкт Станіслав Порока зустрілися з учнями 10-11-х класів Мереф’янської загальноосвітньої школи №6. Представники НУЦЗУ ознайомили школярів з умовами вступу та навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційною програмою за спеціальністю «Туризм». Учням була представлена інформація щодо необхідних для вступу сертифікатів ЗНО, можливості навчання за програмою подвійних дипломів, стажування та проходження практики за кордоном.

16 лютого представники навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, а саме: доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Світлана Домбровська, а також ад’юнкти Віктор Палюх та Станіслав Порока зустрілися з учнями 10-11-х класів Красноградської гімназії «Гранд», Красноградського навчально-виховного комплексу №2, Кегечівського ліцею №1, Сахновщинського ліцею №1 та Сахновщинської загальноосвітньої школи №2. Представники НУЦЗУ ознайомили школярів з умовами вступу та навчання в університеті за освітньо-професійною програмою за спеціальністю «Туризм». Учні були ознайомлені з переліком конкурсних предметів, необхідних для вступу у 2021 році, з термінами та вартістю навчання, з можливістю навчання за програмою подвійних дипломів, з наявною можливістю стажування та проходження практики як на вітчизняних підприємствах туристичної індустрії, так і за кордоном. Майбутнім абітурієнтам було надано інформацію стосовно можливості проживання у гуртожитку та проходити навчання на військовій кафедрі.

25 лютого представники навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, а саме: старший науковий співробітник, кандидат наук з державного управління Мороз Світлана, доцент кафедри менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент Поступна Олена та начальник наукового відділу проблем державної безпеки, доктор наук з державного управління, старший дослідник Помаза-Пономаренко Аліна зустрілися з учнями 10-11-х класів комунального закладу «Чугуївський ліцей № 8» Чугуївської міської ради Харківської області, комунального закладу «Чугуївський ліцей №1 ім. І.Ю. Рєпіна» Чугуївської міської ради Харківської області, комунального закладу «Чугуївський ліцей № 2» Чугуївської міської ради Харківської області. Крім того, була проведена зустріч з учнями ХЗОШ № 99 та ХЗОШ № 50 міста Харкова. Представники НУЦЗУ ознайомили школярів з умовами вступу та навчання в університеті за освітньо-професійною програмою за спеціальністю «Туризм». Учні були ознайомлені з переліком конкурсних предметів, необхідних для вступу у 2021 році, з термінами та вартістю навчання, з можливістю навчання за програмою подвійних дипломів, з наявною можливістю стажування та проходження практики як на вітчизняних підприємствах туристичної індустрії, так і за кордоном. Майбутнім абітурієнтам було надано інформацію стосовно можливості проживання у гуртожитку та навчання на військовій кафедрі.

Працівниками кафедри менеджменту постійно проводиться профорієнтаційна робота, яка включає:

 • Проведення виступів перед учнями 10-11 класів м. Харкова та Харківської області, запрошення їх на День відкритих дверей.
 • Розміщення інформації щодо можливостей та умов навчання в найпопулярніших соціальних мережах.
 • Особисте спілкування з учнями та їх батьками під час проведення «Дня відкритих дверей»


Студенти ННВЦ, які навчаються на денній формі навчання за спеціальністю «Туризм», відвідали музей Місцевого самоврядування Харківщини  

9 жовтня 2020 року студенти ННВЦ, які навчаються на денній формі навчання за спеціальністю «Туризм», разом із куратором – доцентом кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Оленою Поступною відвідали Музей місцевого самоврядування Харківщини. Екскурсію провела  завідувач Музею – Марія Чумак, яка розповіла про історичне минуле самоврядування від часу його виникнення, розповсюдження полково-сотенного устрою; про утворення земського самоврядування та впровадження посади міського голови, яка подібно історичній данині існує і по сьогодні. Також студенти дізналися про життя громад Харківщини у радянський період та про розвиток самоврядування в період незалежної України.

Після екскурсії студенти разом із куратором здійснили пішу прогулянку до НУЦЗУ з метою ознайомитись із видатними будівлями та місцями, розташованими на майдані Свободи та по вулицях Сумської, Свободи і Чернишевського.

 


Студенти ННВЦ, які навчаються на денній формі навчання за спеціальністю «Туризм», відвідали виставку квітів та сад Шевчека

6 жовтня 2020 року студенти ННВЦ, які навчаються на денній формі навчання за спеціальністю «Туризм», разом із куратором – доцентом кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Оленою Поступною відвідали виставку квітів, що відкрилася у галереї «Бузок». На виставці були представлені колекційні сорти фіалок, які вражають своєю красою та кольорами, а також вишукані флораріуми і композиції з хижими й іншими екзотичними рослинами – рідкісні і красиві сукуленти, кактуси, родом з різних куточків нашої планети. Студенти дізналися про складності розмноження, вирощування та догляду за цими рослинами.

Після виставки студенти разом із куратором здійснили пішу прогулянку по міському парку – Саду ім. Т.Г. Шевченка, розташованому в самому центрі Харкова, та розглянули його визначні місця: пам’ятник Т.Г. Шевченку, заклади культури (Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка, кіноконцертний зал «Україна», дельфінарій), Каскад, фонтан та фонтанні комплекси і басейни, вікові дуби, яким від 200 до 300 років, квіткові орнаментальні клумби та ін.

 


Студенти групи Т-18-731 кафедри менеджменту ННВЦ відвідали музей НУЦЗУ

18 вересня 2020 року студенти групи Т-18-731 разом із доцентом кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Оленою Поступною відвідали музей Національного університету цивільного захисту України. Екскурсію провів фахівець музею – Юрій Білоус.

Студенти дізналися про історію створення навчального закладу – від організації Всеукраїнських пожежно-технічних курсів у 1928 році до діяльності сучасного закладу вищої освіти у сфері цивільного захисту – Національного університету цивільного захисту України. Студентам розповіли про вагомі досягнення як керівного і викладацького складу,  зроблених на різних етапах функціонування закладу освіти, щодо збільшення його території та приміщень, розвитку та осучаснення матеріально-технічної бази, впровадження нових освітніх і фахових технологій у навчально-виховному процесі, так і про героїчні подвиги педагогічного персоналу, випускників закладу, фахівців ДСНС України.

 

 

 

 


Студенти-бакалаври навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ пройшли своє перше стажування у Поморській Академії (м. Слупськ, Польша)

Відповідно до ухваленої угоди між Національним університетом цивільного захисту України та Поморською Академією (м. Слупцьк, Польша) студенти-бакалаври навчально-науково-виробничого центру НУЦЗУ зі спеціальності «Туризм» пройшли своє перше стажування та ознайомилися з туристичною сферою республіки Польща.
Було проведено знайомство з туристично-рекреаційною сферою м. Сопот та під час екскурсійної пішої прогулянки із Сопота до Гданська «відкрито» сезон купання у Балтійському морі.
У Гданську на студентів чекала чарівна екскурсія у «старе місто Гданськ» та ознайомлення з його віковою історією.
Наступним містом маршруту було м. Слупськ, колишня столиця Померанського воєводства з його старовинними замками, де зараз розташовані музеї , які гостинно відкривають двері для іноземних туристів.
Разом з тим студенти долучилися і до наукової роботи та стали учасниками V міжнародної наукової конференції   «Безпека країн Центральної і Східної Європи. Соціальні, економічні, політичні й військові питання та сучасні проблеми”.