«Краєзнавство, країнознавство та географія туризму»

 В Україні настала вельми сприятлива ситуація для розвитку краєзнавчої, країнознавчої освіти та наукового напряму – географії туризму. Їх зростання можливо спостерігати на різних рівнях – як на професійному, так і серед широких верств населення. Це пояснюється піднесенням рівня національної самосвідомості, зростанням інтересу як до загальної історії України в цілому, так і своєї малої Батьківщини – рідного краю, власного коріння, а також до історії інших країн і народів.

Найкращим засобом отримання таких знань є здійснення туристських подорожей та екскурсій, оскільки саме туризм як галузь індустрії і спосіб життя базується на відвічній потребі людини у пізнанні навколишнього світу, природи, культури та її схильності до мандрів, першовідкриттів, пересування у просторі та часі.

Особливо цінними знання з краєзнавства, країнознавства та географії туризму є для фахівців туристської сфери. Таке положення обумовлене поступовим збільшенням кількості відвідувань України іноземними туристами, а також актуалізацією та переорієнтацією туристських потоків з закордонних подорожей на внутрішній туризм національного споживача, розвитком екскурсійної діяльності.

 

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус навчальної дисципліни для денної форми навчання

Силабус навчальної дисципліни для заочної форми навчання

Структурно-логічна схема викладання дисципліни

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРАЄЗНАВСТВА

     

ЛЕКЦІЯ 1

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 1

 

ЛЕКЦІЯ 2

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 2

Практичне заняття № 3

 

ЛЕКЦІЯ 3

 

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 4

Практичне заняття № 5

 

ЛЕКЦІЯ 4

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 6

Практичне заняття № 7

 

Модульний контроль 1

Тестові завдання

 

Змістовий модуль 2

ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

 

ЛЕКЦІЯ 5

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 8

 

ЛЕКЦІЯ 6

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 9

Практичне заняття № 10

 

ЛЕКЦІЯ 7

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 11

Практичне заняття № 12

 

ЛЕКЦІЯ 8

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 13

Практичне заняття № 14

 

Модульний контроль 2

Тестові завдання

 

Змістовий модуль 3

ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ ТУРИЗМУ

 

ЛЕКЦІЯ 9

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 15

 

ЛЕКЦІЯ 10

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 16

Практичне заняття № 17

 

ЛЕКЦІЯ 11

Текст лекції

Презентація лекції

Питання для самоконтролю

Практичне заняття № 18

Практичне заняття № 19

 

Модульний контроль 3

Тестові завдання

 

Рекомендована література

Інформаційні ресурси

Глосарій (словник термінів)

Екзаменаційні питання

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

 

*

Опорний конспект лекцій з курсу «Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 242 «Туризм»/ укладач С.М. Домбровська. – Харків : НУЦЗУ, 2019.

*

Українське краєзнавство: сторінки історії та історія культури : навч.-наочний посіб. [для студ. вищ. навч. закл. зі спец. 242 «Туризм»] / С.М. Домбровська, О.В. Поступна, О.В. Степанко. – Х. : Вид-во ХНАДУ, 2019. – 338 с.

*

Краєзнавство, країнознавство та географія туризму : методичні рекомендації з організації самостійної роботи та типові завдання для здобувачів, які навчаються за першим рівнем вищої освіти («бакалавр») за спеціальністю 242 «Туризм» / укладач О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 20 с.

*

Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» [для здобувачів вищої освіти (бакалаврського рівня) денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм»)] / О.В. Поступна. – Х. : НУЦЗУ, 2020.

*

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» [для здобувачів вищої освіти (бакалаврського рівня) заочної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм»)] / С.М. Домбровська. – Х. : НУЦЗУ, 2018.

 

ПОСИЛАННЯ НА ТЕМАТИЧНІ ВІДЕОРОЛІКИ (ВІДЕОФРАГМЕНТИ)

 

«Знайомтесь Європа»

 

Країни і столиці у віршах

 

Скільки в світі країн?

 

ТОП 5 найнебезпечніших країн для туристів

 

ТОП-5 Маленькі країни Європи

 

ТОП-10 найбільш відвідуваних країн світу

 

10 найбільших країн світу