Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 


Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Туризм» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 24 – Сфера обслуговування, спеціальності 242 – «Туризм і рекреація» здійснюється відповідно до затверджених у встановленому порядку освітньо-професійної програми, робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів занять, екзаменаційних сесій, атестацій, що розроблені з урахуванням навантаження викладачів та логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін.

В 2021 році колектив кафедри здобув перемогу в конкурсі «Краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни» та отримав диплом ІІ ступеня НУЦЗ України.

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті цивільного захисту України, затвердженого наказом НУЦЗ України від 07.07.2023 р. № 143 науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено навчально-методичні комплекси, до складу яких входить: робоча програма навчальної дисципліни; силабус навчальної дисципліни; опорні конспекти лекцій; методичні вказівки (рекомендації, завдання тощо) для проведення лабораторних, практичних, семінарських та інших занять; методичні вказівки (рекомендації, інструктивно-методичні матеріали тощо) з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної дисципліни; методичні рекомендації (вказівки тощо) до виконання індивідуального завдання; методичні рекомендації (вказівки, тематика тощо) до виконання курсової роботи або проєкту (за наявності в робочому навчальному плані та робочій програмі навчальної дисципліни); засоби діагностики (завдання (тести) для поточного (модульного) контролю знань, контрольні (модульні) роботи, перелік контрольних питань та завдань, матеріали щодо контролю знань здобувачів, екзаменаційні білети (якщо іспит передбачено) тощо) з навчальної дисципліни; контрольні завдання для оцінювання рівня знань здобувачів з навчальної дисципліни.

Усі освітні компоненти, які викладаються на кафедрі, в повному обсязі забезпечені навчальними та навчально-методичними розробками, мультимедійними презентаціями. Із більшості дисциплін видані підручники, навчальні посібники, практикуми тощо.

Відповідно до робочого навчального плану передбачено виконання курсових робіт з дисциплін «Туристські ресурси України» (4 семестр),  «Технології туристичної діяльності» (5 семестр) та здійснюються практична підготовка, яка складається з навчальних практик („Екскурсознавство” і „Анімація в туризмі”) та переддипломної практики „Туристична діяльність”.

Атестація здобувачів вищої освіти ОП «Туризм» передбачає складання атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи, що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 24 Сфера обслуговування, введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. N 1068.

 

Електронні навчально-методичні комплекси дисциплін, методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт, проходження практик, проведення атестації здобувачів вищої освіти представлені на навчальній платформі «Moodle», що забезпечує можливість самостійного чи дистанційного опанування дисциплін здобувачами вищої освіти.

 


Навчально-наочні посібники 

 

1. Інфраструктура туризму: опорний конспект лекцій [для студентів усіх форм навчання спеціальності 242 «Туризм»] / укладачі: О. В. Поступна; Н.А. Леоненко Нац. ун-т цивільного захисту України. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 310 с.

Опорний конспект лекцій розроблено для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» з метою виконання робочої програми навчальної дисципліни «Інфраструктура туризму». Видання побудовано відповідно до структури навчальної дисципліни: змістові модулі, лекційний матеріал, теми і плани практичних занять, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Розглядається сутність, характерні ознаки, особливості організації та функціонування загальної, специфічної загальної та специфічної додаткової інфраструктури туризму. Для студентів вищих навчальних закладів туристичних спеціальностей, науково-педагогічних і педагогічних працівників, фахівців сфери туризму, інших зацікавлених осіб, які займаються плануванням та організацією відпочинку та туризму.

 

2. Менеджмент туризму : опорний конспект лекцій [для студентів усіх форм навчання спеціальності 242 «Туризм»] / укладач О. В. Поступна; Нац. ун-т цивільного захисту України. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 318 с.

Опорний конспект лекцій розроблено для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» з метою виконання робочої програми навчальної дисципліни «Менеджмент з туризму». Видання побудовано відповідно до структури навчальної дисципліни: змістові модулі, лекційний матеріал, теми і плани практичних занять, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Розглядаються тсоретико-мстодологічні засади управлінського процесу, базові функції менеджменту та туристична діяльність як об'ект управління.

 

 

3. Рекреаційні комплекси світу: конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти,які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» за усіма формами навчання/Укладач А.Л.Помаза-Пономаренко.–Харків: НУЦЗУ, 2020.–154с.

Курс лекцій с складовою частиною методичного забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» для підготовки здобувачіи вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Туризм». Зосереджується увага на формуванні у здобувачів вищої освіти фундаментальних знань про системи організації діяльності населення для відновлення фізичних і духовних сил, моделі державної підтримки рекреації як соціально значущого процесу, а також потенціал рекреаційних комплексів світу та методи оцінки механізмів їх ефективного функціонування.

 

 

4. Світовий туризм: конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» за усіма формами навчання/Укладач А.Л.Помаза-Пономаренко.–Харків: НУЦЗУ,2020.–150с.

Курс лекцій с складовою частиною методичного забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Світовий туризм» для підготовки здобуванні вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Туризм Зосереджується увага на формуванні у здобувачів вищої освіти фундаментальних знань про світовий туризм як складне соціально-економічне явище, його видову структуру, особливості організації та діяльності міжнародних туристичних підприємств, а також технології комплектування, просування й продажу ними турів і механізми їх державного регулювання.

 

 

5. Заповідна справа: конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, якінавчаютьсяза спеціальністю 242«Туризм» за усіма формами навчання/ Укладач О.В.Поступна.–Х. :НУЦЗУ, 2020.–191с.

Конспект лекцій розроблено для самостійного опрацювання лекційною матеріалу студентами, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» з метою виконання робочої програми навчальної дисципліни «Заповідна справа». Видання побудовано відповідно до структури навчальної дисципліни: змістові модулі, лекційний матеріал, теми і плани практичних занять, список рекомендованої літератури. Розглядаються тсорстико-мстодологічні засади заповідної справи, особливостей її організації відповідно до міжнародних підходів і норм. Характеризуються теоретичні основи та принципи створення заповідних об'єктів, надаються відомості щодо інструментів управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду. Увага приділяється формуванню екологічного світогляду у майбутніх фахівців туристичної індустрії, їх відповідального ставлення до системного збереження усіх компонентів природи, в тому числі окремих зникаючих видів флори та фауни, в їх поєднанні та взаємодії.

 

6. Українське краєзнавство: сторінки історії та історія культури : С.М. Домбровська, О.В. Поступна, О.В. Степанко. - Харків : Видавництво ХНАДУ, 2019. - 338 с.

 Навчально-наочний посібник «Українське краєзнавство: сторінки історії та історія культури» - навчальне образотворче видання, яке містить сучасні теоретичні й  практичні розробки з основних питань українського краєзнавства, ілюстративно-наочні матеріали з історії України та української культури, що сприяють вивченню і викладанню навчального курсу та засвоєнню його змісту. Зручна структура посібника та наочний матеріал, що подається в схемах, таблицях та ілюстраціях, дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності 242 «Туризм», педагогічних та науково-педагогічних працівників, науковців.

 

 7. Організація екскурсійної діяльності: конспект лекцій. /Н.А. Леоненко. - Х.: НУЦЗУ, 2019. - 167 с.

Конспект лекцій є одним із найважливіших складових елементів методичного забезпеченя дисципліни "Організація екскурсійної діяльності" за спеціальністю "Туризм". Ознайомлення з основними екскурсійної справи є важливою складовою підготовки фахівців, відповідає сучасним запитам і тенденціям розвитку туристичної галузі України. В конспекті лекції розглядається теоретико-методологічні засади екскурсійної діяльності, особливості підприємства у сфері екскурсійних послуг, технологія проектування екскурсій, методика та техніка їх проведення, особливості професійної майтерності екскурсоводів тощо. У методичному плані конспект лекції може бути використано при проведенні контрольних замірів знань з навчального модулю дисципліни "Оранізації екскурсійної діяльності", заліків та іспитів, виконанні індивідуальних завдань щодо самостійної роботи студентів зі спеціальності "Туризм".

 

8. Опорний конспект лекцій з курсу "Краєзнавство, країнознавство та географія туризму" для студентів всіх форм навчання напрямку підготовки 242 "Туризм" - Харків: НУЦЗУ, 2019 - 319 с.

Опорний конспект лекцій розроблено для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» з метою виконання робочої програми навчальної дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та географія туризму».

 

 

 

9. Опорний конспект лекцій з курсу "Туроперейтинг" для студентів всіх форм навчання напрямку підготовки 242 "Туризм" - Харків: НУЦЗУ, 2018 - 249 с.

Опорний конспект лекцій розроблено для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» з метою виконання робочої програми навчальної дисципліни «Туроперейтинг».

 

 

 

10. Туристичні ресурси України: конспект лекцій. / Х.: НУЦЗУ, 2018. - 143 с.

Опорний конспект лекцій розроблено для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» з метою виконання робочої програми навчальної дисципліни «Туристські ресурси України».