Тюріна Діна Миколаївна

 

кандидат педагогічних наук, доцент


Освіта
1999 р. – закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю фінанси і кредит та здобула кваліфікацію – економіст;
2004 р. – закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю педагогіка вищої освіти та здобула кваліфікацію –  професіонал з педагогіки вищої школи;
2012 р. – захистила дисертацію на тему «Формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів у процесі самостійної навчальної діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання  (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 007409 від 26 вересня 2012 року);
2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу (атестат доцента 12ДЦ № 043128 від 30 червня 2015 року).
 
Навчальна робота
Викладає навчальні дисципліни за ОПП «Туризм»:
- «Бухгалтерський облік в туристичній діяльності»;
- «Етика бізнесу»;
- «Логістика»;
- «Планування і організація туристичного бізнесу» ;
- «Спеціалізований туризм».
 
Пріоритетний напрям наукових досліджень:
Теоретичні та методологічні засади дослідження туризму.
Аналіз ресурсного забезпечення розвитку туристичної індустрії.
Особливості ділової етики в туризмі.
Особливості обліку туристичної діяльності.

Scopus
Orcid
Google Scholar
Publons

Основні наукові праці:

Статті Web of Science, Scopus:
1. Tiurina, D., Semenets, A., Kuzkin, Y., Yarmak, O. (2020). AN ANALYSIS OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES IN UKRAINE. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(35), 495–506. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222526 (Web of Science)
2. Stryzhak O., Akhmedova O., Postupna O., Shchepanskiy E., Tiurina D. National Brand, Tourism and Human Development: Analysis of the Relationship and Distribution. Journal of Distribution Science. Korea: Korea Distribution Science Association, 2021. Vol. 19, Is. 12. Р. 37-41. URL : https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticl eSearchBean.artiId=ART002789287 (Scopus).
3. Tiurina , D., Semenets А.,.Kuzkin , Y., Yarmak , O. (2021). STATISTICAL RESEARCH ON LOCAL BUDGET’S REVENUE FORMATION AMIDST DECENTRALIZATION. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(36), 310–319. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227916 (Web of Science).
 
Статті у наукових фахових виданнях:
4. Тюріна, Д. Міжнародний туризм в умовах пандемії: проблеми та шляхи подальшого розвитку. Економіка та суспільство, 2021. №30. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-32
5. Тюріна, Д. Ринок туризму в Україні: стан і проблеми в умовах сьогодення. Економіка та суспільство, 2021. № 30. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-18
6. Тюріна, Д. Аналіз тенденцій розвитку сфери туризму з урахуванням статистичного обліку та звітності. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», 2021. № 59. http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/59_2021/26.pdf
7. Тюріна Д.М., Трусова В. Професійна підготовка студентів туристичної сфери на сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», 2021. № 62. http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/62_2021/29.pdf
8. Тюріна Д.М. Державне регулювання та планування розвитку туристичної сфери. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Серія «Державне управління». Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2022. Вип. 1 (16). http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15434 .
9. Тюріна Д. М. Моделі державного управління в туристичній сфері //Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління). 2022. Вип. 2 (17). С.46-53. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16899
10. Tiurina, D. Main factors determining the efficiency of gender policy in Ukraine. Public administration and state security aspect. Vol.2/2022. Рр. 155-164. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16919
11. Тюріна Д. М. Роль освіти у формуванні гендерної культури та підвищенні гендерної свідомості // Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління). 2023. Вип. 1 (18). С. 256-263. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17825
12. Tiurina, D. Formation of modern ideas about gender and gender relations in social sciences. Public administration and state security aspect. Vol.1 /2023. Рр.
27-36. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17758
 
Навчально-методичні видання
1. Програма атестаційного екзамену. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» / укладачі: Н.А. Леоненко, О.В. Поступна, Д.М. Тюріна, Н.С. Грабар, А.Л. Помаза-Пономаренко. Харків : НУЦЗУ, 2021. 61 с.
2. Програма виконання та захисту кваліфікаційної роботи. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» / укладачі: Н.А. Леоненко, О.В. Поступна, Д.М. Тюріна, Н.С. Грабар, А.Л. Помаза-Пономаренко. Харків : НУЦЗУ, 2021. 33 с.
 
Наукове керівництво здобувачами вищої освіти
Керівник науковими роботами здобувачів вищої освіти:
2021/2022 н.р. – підготовка здобувача вищої освіти 4 курсу групи Т-18-741 Трусової В.В. до участі у І турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта». Тема конкурсної роботи «Формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності».
2022/2023 н.р. – Загинайко Вікторія здобула 2 місце у І-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Туризм», тема «Інклюзивний туризм: реалії сьогодення та перспективи розвитку».

Підвищення кваліфікації, сертифікати

- червень-вересень 2021 р. – пройшла міжнародне стажування за темою: «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend». University of Finance, Business and Entrepreneurship and innovation, м. Софія (Болгарія). Вид документа – сертифікат № BG/VUZF/907-2021. Термін стажування – 01.06.2021 - 15.09.2021. Кількість годин – 180.
- листопад 2021 р. – пройшла стажування за темою «Level up разом з Reikartz». Reikartz hotel school. Вид документа – сертифікат TQOJAG-CE149.. Дата видачі сертифікату – 31.10.2021 р. Термін стажування – 18.10.2021 - 31.10.2021. Кількість годин – 30.
- листопад 2021 р. – пройшла курс «Гендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері». Інститут гендерних програм. Сертифікат від 03.11.2021 року.
- листопад 2021 р. – січень 2022 р. пройшла курси в Навчальному центрі туристичної компанії «ІНТУРИСТ – ХАРКІВ», м. Харків. Вид документа – сертифікат. Тема: «Керівник, менеджер з туризму». Термін стажування – 22.10.2021 р. по 14.01.2022 р. Кількість годин – 123.
- грудень 2022 р. – через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus пройшла курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Сертифікат від 22.12.2022 р. Кількість годин – 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Організаційна робота

Членство в організаційному (програмному) комітеті конференцій:

─ член оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика розвитку туризму: досвід, проблеми, інновації», 21 лютого 2023 р., НУЦЗУ, м. Харків, Україна;
З 2021 р. по теперішній час виконує обов’язки куратора груп здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які здобувають вищу освіту за ОПП «Туризм».

Відзнаки

Подяка Міністерства фінансів України, 2008 р. Почесна грамота Міністерства фінансів України, 2010 р.
Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2011р.,
Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації, 2013 р.
Почесна грамота Голови Харківської обласної ради (2018 р.).
Грамота Національного університету цивільного захисту України (2022 р.).