Леоненко Неллі Анатоліївна

завідувач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент

Освіта:

2004 р. – закінчила Харківський нацональний університет ім. В.Н. Каразіна з відзнакою, з присвоєнням кваліфікації «магістр з фінансів»;
2012 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Відтворення і розвиток економічного потенціалу регіону» за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» у Донецькому державному університеті управління на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
2021 р. – захистила докторську дисертацію за темою «Механізми державного регулювання туристичної сфери України» за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» у Національному університеті цивільного захисту України на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління;
2022 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту (атестат АД № 011204, протокол № 8 від 23 червня 2022 р.)

 

Навчальна робота

Викладає навчальні дисципліни за ОПП «Туризм»:

 • «Основи туризмознавства»;
 • «Організація екскурсійної діяльності»;
 • «Організація анімаційної діяльності»;
 • «Управління туристичними дестинаціями»;
 • «Маркетинг у туризмі»;
 • «Організація готельного господарства»;
 • «Курортологія»;
 • «Страхування у сфері туризму»
 • Навчальна практика «Екскурсознавство»

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

 • Механізми державного регулювання туристичної сфери України;
 • Концептуальні засади сталого розвитку сфери туризму в контексті соціально-економічної політики держави;
 • Державна підтримка розвитку внутрішнього і в’їзного туризму;
 • Соціальні програми в туризмі: інклюзія та реабілітація;
 • Інноваційні технології розвитку туризму та екскурсійної діяльності;
 • Публічне управління в сфері національної безпеки.

 

Web of Science

Orcid

Google Scholar

 

Основні наукові праці

Монографії:

 1. С.М. Домбровська, В.М. Мороз, Л.М. Грень, Н.А. Леоненко, С.А. Мороз. Державне управління забезпеченням гендерної рівності в Україні: монографія. Харків : НУЦЗУ, 2018. 251 с.
 2. Леоненко Н.А. Державне регулювання туристичної сфери: теорія, методологія, практика: монографія. Х.: НУЦЗУ, 2021. 325с.

Статті Web of Science, Scopus:

 1. Olena Stryzhak, Olena Akhmedova, Nelli Leonenko, Inna Lopatchenko,Nataliia Hrabar. Transformation of human capital strategies in the tourism industry under the influence of Economy 4.0. Problems and Perspectives in Management. Volume 19 2021, Issue #2, pp. 145-156. URL: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-380 (Web of  Science).
 2. Kuzmynchuk, N. V. Dombrovska, S. V. Konarivska, O. B. Leonenko, N. A. Chernobrovkina, S. V. Asaulenko, N. V. Increasing marketing activity of hotel and restaurant business enterprises as a basis for the development of the tourism industry. // Journal of geology, geography and geoecology. – 2021. – Vol. 30, No. 2. – P. 306-314. (Web of  Science).
 3. O. Krykhtina, N.A. Leonenko, I.M. Khmyrov and S.V. Stankevych. Role of European Green Deal as a transformation mechanism of the state policies for the European integration of Ukraine. // Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(5), Р. 97-101, doi: 10.15421/2021_213 URL: https://www.ujecology.com/articles/role-of-european-green-deal-as-a-transformation-mechanism-of-the-state-policies-for-the-european-integration-of-ukraine.pdf. (Web of  Science).
 4. Pomaza-Ponomarenko, A., Leonenko, N., Cherniahivska, V., Lehan, I., Puzanova, G. (2023). Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and their Impact on Society. Analysis of Factors that Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors. Journal of Law and Sustainable Development, 11(10), e1854. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1854

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Леоненко Н. А. Теоретичні аспекти державного регулювання сфери туризму в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2018 р. №4(64). С.91-95.
 2. Леоненко Н. А. Теоретические аспекты безопасности сферы туризма в Украине. East journal of security studies. 2018. Vol. 1 (3). – Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/7471/1/LEONENKO.pdf
 3. Leonenko, N. Modern development of the tourist sphere as a factor of economic security of the state. EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, 4(1), (2019). 46-55. Retrieved from https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/8
 4. Леоненко Н. А. Організаційний механізм державного регулювання туристичної сфери України. Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2019 р. №5(65). С.66-69.
 5. Леоненко Н. А. Правовий механізм державного регулювання туристичної сфери України. Публічне управління та митне адміністрування. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019 р. №1 (20). С.69-75.
 6. Леоненко Н. А. Економічний механізм державного регулювання туристичної сфери України [Електронний ресурс] / Н.А. Леоненко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. №1. – Режим доступу:http: // irbis-nbuv.gov.ua.
 7. Леоненко Н. А. Фінансовий механізм державного регулювання туристичної сфери України. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І Вернадського. Серія «Державне управління». Київ. 2019.Том 30 (69). №2, 2019. С.66-69.
 8. Леоненко Н. А. Напрями удосконалення механізмів державного регулювання туристичної сфери України. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2019. Вип.1 (10). С.134-141.
 9. Леоненко Н. А. Дослідження моделей державного регулювання у сфері туризму. Публічне управління і адміністрування в Україні: наук. журнал. Одеса: Причорноморський наук.-досл. ін.-т економіки та інновацій. 2019. Вип.11. С.91-97.
 10. Леоненко Н. А. Концептуальні засади державного регулювання сталого розвитку туристичної сфери. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І Вернадського. Серія «Державне управління». Київ. 2019.Том 30 (69). №4, 2019. С.82-86.
 11. Леоненко Н. А. Інноваційні технології в державному регулюванні сфери туризму. Публічне управління і адміністрування в Україні: наук. журнал. Одеса: Причорноморський наук.-досл. ін.-т економіки та інновацій. 2019. Вип.13. С.46-49.
 12. Леоненко Н. А. Системний підхід до формування держаної політики регулювання розвитку туризму [Електронний ресурс] / Н.А. Леоненко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. 2019. №2. – Режим доступу:http: // irbis-nbuv.gov.ua
 13. Леоненко Н. А. Інституційні основи державного регулювання сфери туризму України: сучасний стан та історичний досвід. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2019. Вип.2 (11). С.221-231.
 14. Леоненко Н. А. Стратегічні засади формування державного туристичного брендингу в Україні. Публічне управління та митне адміністрування. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019 р. №4 (23). С.66-73.
 15. Леоненко Н. А. Державний механізм розроблення та реалізації маркетингової стратегії просування національного туристичного продукту. Право та державне управління: збірник наукових праць. Запоріжжя: КПУ,2019. №4. С.181-186.
 16. Ефективна реалізація механізмів державного регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери України. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І Вернадського. Серія «Державне управління». Київ. 2019.Том 30 (69). №5, 2019. С.64-69.
 17. Леоненко Н. А. Механізм державно-приватного партнерства в межах державної політики розвитку туристичної сфери України. Публічне управління і адміністрування в Україні: наук. журнал. – Одеса: Причорноморський наук.-досл. ін.-т економіки та інновацій. 2019. Вип.14. С.63-66.
 18. Leonenko N.Foreign experience of state regulation of tourism development // Scientific magazine of the Open Diplomasy Association «Authority and Society (History, Theory, Practice). 2019. №2 (50). P. 37-44.
 19. Домбровська С.М., Леоненко Н.А. Державне регулювання розвитку туристичної інфраструктури України. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2020. Вип.1 (12). С.134-141.
 20. Державне регулювання системи підготовки фахівців у сфері туризму та перспективи їх подальшого працевлаштування. Публічне управління і адміністрування в Україні: наук. журнал. Одеса: Причорноморський наук.-досл. ін.-т економіки та інновацій. 2020. Вип.16. С.63-66.
 21. Nelli Leonenko. State regulation of development of clustered zones in the sphere of tourism. LEGEA SI VIATA. 2020. №1/2 (337). Р.59-63.
 22. ГреньЛ. М., Грабар Н. С., Леоненко Н.А. Система соціальних послуг в Україні: визначення сутності та змісту поняття. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Серія «Державне управління». Харків: НУЦЗ України, 2021. Випуск 2 (15). С. 16-24.
 23. Leonenko N., Hrabar N., Poroka S. Theoretical and applied aspects of public administration in the field of national security of Ukraine: retrospective analysis. Journal «Public administration and state security aspects». Харків: НУЦЗ України, 2021. Volume 1/1. Р. 3-9.
 24. Леоненко Н.А., Поступна О.В. Інформаційна безпека України: механізми, сучасні виклики та загрози в умовах інформаційного глобалізму. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2022. Вип. 2 (17). С. 113-120.
 25. Postupna O., Leonenko N., Stepanko О. Organization of the higher education system activities in Ukraine under the conditions of the martial law: legal aspect. Public administration and state security aspects. National University of Civil Defence of Ukraine and University of International Relations and Social. Vol. 2/2022. Р. 24-36.
 26. Леоненко Н.А. Зарубіжний досвід правового регулювання забезпечення національної безпеки. Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія: Державне управління). 2023. Вип. 1 (18). С. 132-138.

Навчально-методичні видання

 1. Організація екскурсійної діяльності: конспект лекцій. / Н.А. Леоненко. – Х.:НУЦЗУ,2019. 167с.
 2. Інфраструктура туризму: опорний конспект лекцій [для студентів усіх форм навчання спеціальності 242 «Туризм»] / укладачі: О.В. Поступна, Н.А. Леоненко ; Нац. ун-т цивільного захисту України. Харків : НУЦЗУ, 2020. 310 с.
 3. Програма атестаційного екзамену. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» / укладачі: Н.А. Леоненко, О.В. Поступна, Д.М. Тюріна, Н.С. Грабар, А.Л. Помаза-Пономаренко. Харків : НУЦЗУ, 2021. 61 с.
 4. Програма переддипломної практики «Туристична діяльність». Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» / укладачі: Н.А. Леоненко, О.В. Поступна. Харків : НУЦЗУ, 2021. 31 с.
 5. Програма виконання та захисту кваліфікаційної роботи. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» / укладачі: Н.А. Леоненко, О.В. Поступна, Д.М. Тюріна, Н.С. Грабар, А.Л. Помаза-Пономаренко. Харків : НУЦЗУ, 2021. 33 с.

Наукове керівництво здобувачами вищої освіти

 1. З 2021 року керівниця наукового гуртка «Анімація в туризмі» здобувачів вищої освіти, що сприяє розвитку наукової творчості молоді, формуванню в неї самостійних навичок організації та проведення наукових досліджень. Здійснює керівництво науковими роботами аспірантів та навчальною практикою здобувачів вищої освіти.
 2. 2022 р. – Загинайко В.С.(переможець Міжнародної освітньо-практичної олімпіади – І місце, науковий керівник – завідувачка кафедри Н. Леоненко отримала Подяку за якісну підготовку учасниці Міжнародної освітньо-практичної олімпіади з туризму, професіоналізм і компетентність у розвитку туристичної сфери).

 

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. серпень 2020 р. – сертифікат міжнародного стажування Pomeranian University in Slupsk , Польща (108 годин) від 21.08.2020 р.;
 2. жовтень 2020р. – взяла участь у навчальному вебінарі з наукометрії «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки» (Компанія «Clarivate – Web of Science», сертифікат виданий 15.10.2020 року);
 3. листопад 2021 р. – через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus спільно з Інститутом гендерних програм пройшла курс «Гендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері», сертифікат виданий 04.11.2021 р.);
 4. грудень 2022 р. – через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus пройшла курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (60 годин (2 кредити ЄКТС), сертифікат виданий 19.12.2022 р.);
 5. 04.2023 р. – 29.04.2023 р., Сертифікат учасника І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціального розвитку в суспільстві змін» (18 год. / 0,6 кредитів ЕСТS), сертифікат виданий Навчально-науковим інститутом соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»);
 6. 05.2023 р. – прослухала он-лайн семінар з підвищення кваліфікації на тему «Фонд НДДКР і захищених дисертацій, 2012-2022: статистика, аналітика, тенденції», 2 акад. год., сертифікат виданий 16.05.2023 р., ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».

Організаційна робота

Членство в радах:

 • член Спеціалізованої вченої ради Д64.707.03, НУЦЗУ (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 квітня 2022 р. № 320);
 • член разових спеціалізованих вчених рад Національного університету цивільного захисту України.

Членство в організаційному (програмному) комітеті конференцій:

 • член оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика розвитку туризму: досвід, проблеми, інновації», НУЦЗ України, м. Харків, Україна;
 • член оргкомітету Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Публічне управління у сфері цивільного захисту:освіта, наука, практика», НУЦЗ України, м. Харків, Україна.
 • Відзнаки
 • Грамота Національного університету цивильного захисту України за бездоганне проведення Міжнародної науково-практичної конференції (2019 р. );
 • Грамота Національного університету цивильного захисту України за вагомий внесок в організацію та проведення наукових досліджень (2020 р.);
 • Грамота Національного університету цивильного захисту України за сумлінне виконання обов'язків (2020 р.).
 • Подяка Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» за якісну підготовку учасниці Міжнародної освітньо-практичної олімпіади з туризму, професіоналізм і компетентність у розвитку туристичної сфери (2022 р.)

Стажування та підвищення кваліфікації